ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                       Рішення першої сесії

                                                                Козівської селищної ради

                                                                               від 27 листопада 2020 року № 4

 

Регламент Козівської селищної ради VIII скликання

    Регламент Козівської селищної ради (далі – селищна рада) встановлює

порядок діяльності селищної ради, її органів та посадових осіб, депутатських

фракцій, груп, депутатів селищної ради, формування виконавчого комітету

селищної ради, а також визначає порядок взаємодії селищної ради та її виконавчого комітету.

    Якщо законодавством України встановлено іншу процедуру розгляду

селищною радою окремих питань, зазначені питання розглядаються в порядку,

передбаченому чинним законодавством.

 

Стаття 1. Статус селищної ради

1. Селищна рада - представницький орган місцевого самоврядування, що

представляє територіальні громади селища Козова, сіл Бишки, Будилів, Вибудів, Вікторівка, Вівся, Вимислівка, Геленки, Глинна, Городище, Горби, Дибще, Золота Слобода, Кальне, Конюхи, Козівка, Мала Плавуча, Олесине, Плотича, Потік, Теофіпілка, Ценів, Щепанів та здійснює від її імені, та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими актами законодавства України.

2. Селищна рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в банках,

символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових

прав та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах та мати інші

повноваження та реквізити, визначені законодавством України.

 

Стаття 2. Основні принципи діяльності селищної ради

1. Діяльність селищної ради базується на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах

повноважень, визначених законодавством України;

8) підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою;

9) державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

10) судового захисту прав місцевого самоврядування.

2. Засідання селищної ради та її органів проводяться відкрито і гласно, крім

випадків розгляду питань, відповідно до вимог законодавства України про

інформацію, які стосуються інформації з обмеженим доступом, для роботи з

якою передбачений спеціальний режим захисту.

3. У разі необхідності селищна рада може прийняти рішення про проведення

закритого засідання або про закритий розгляд окремих питань.

 

Стаття 3. Загальний склад, порядок набуття і строк повноважень депутатів

селищної ради

1. Загальний склад селищної ради становить 26 депутатів.

2. Селищна рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох

третин депутатів від загального складу селищної ради.

3. Депутат селищної ради набуває своїх повноважень в результаті обрання його

до селищної ради відповідно до Виборчого Кодексу України.

4. Повноваження депутата селищної ради починаються з дня відкриття першої

сесії селищної ради з моменту офіційного оголошення Козівською селищною територіальною виборчою комісією рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатами і закінчуються в день відкриття першої сесії селищної ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата селищної ради. Після набуття депутатом селищної ради повноважень йому видається посвідчення.

5. У разі коли депутат селищної ради, який обирався в багатомандатному

виборчому окрузі, достроково припинив повноваження або його повноваження

достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених Конституцією та

законами України, рада невідкладно інформує територіальну виборчу комісію про дострокове припинення депутата ради. За рішенням Козівської селищної територіальної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у виборчому списку місцевої організації політичної партії. У такому випадку повноваження новообраного депутата селищної ради починаються з моменту заслуховування на черговому, після обрання депутата селищної ради пленарному засіданні ради, відповідного повідомлення Козівської селищної територіальної виборчої комісії.

6. Якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпана,

депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або

позачергових виборів до селищної ради.

7. Строк повноважень селищної ради визначається Конституцією України та

законами України.

8. Спори щодо набуття та припинення повноважень депутатами селищної ради

вирішуються в судовому порядку.

 

Стаття 4. Козівський селищний голова

1. Козівський селищний голова є головною посадовою особою Козівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади) і здійснює повноваження відповідно до

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України та рішень селищної ради.

2. Повноваження Козівського селищного голови починаються з моменту

оголошення Козівською селищною територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні селищної ради рішення про його обрання. Повноваження Козівського селищного голови закінчуються в день відкриття першої сесії селищної ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах або, якщо селищна рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Козівський селищний голова:

1) організує роботу селищної ради та її виконавчого комітету;

2) підписує рішення сесії селищної ради;

3) вносить на розгляд сесії селищної ради пропозицію щодо кандидатури на

посаду секретаря селищної ради;

4) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету селищної ради;

5) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

6) скликає загальні збори громадян;

7) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, рішень ради, її виконавчого комітету;

8) вносить пропозиції на сесію селищної ради щодо затвердження старост;

9) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

10) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

11) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

12) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім випадків, передбачених частиною другою Закону України "Про культуру";

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

 

Стаття 5. Секретар селищної ради

1. Секретар селищної ради обирається селищною радою з числа її депутатів на

строк повноважень селищної ради за пропозицією Козівського селищного голови.

Пропозиція щодо кандидатури секретаря селищної ради може вноситися на розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу селищної ради.

Секретар селищної ради працює в селищній раді на постійній основі.

2. Секретар селищної ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови;

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

6) за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням сільського, селищного, міського голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

3. Секретар селищної ради у разі дострокового припинення повноважень селищного голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень здійснює

повноваження селищного голови.

4. Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені без

припинення повноважень депутата селищної ради за рішенням селищної ради, яке

приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове

припинення повноважень секретаря селищної ради може бути внесено на розгляд

сесії селищної ради на вимогу селищного голови або не менш як третини депутатів

від загального складу селищної ради. Повноваження секретаря селищної ради

можуть бути достроково припинені у зв’язку зі зверненням з особистою заявою

про складення повноважень.

 

Стаття 6. Права та обов’язки депутатів селищної ради

1. Депутат селищної ради зобов’язаний:

1) дотримуватися Конституції та законів України, актів Президента України,

Кабінету Міністрів України, Регламенту селищної ради та інших нормативно-

правових актів, що визначають порядок діяльності селищної ради;

2) всебічно відстоювати інтереси членів територіальної громади;

3) брати участь у роботі селищної ради, постійних комісій та інших її органів, до

складу яких його обрано, особисто брати участь у голосуванні на засіданнях

цих органів, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

4) виконувати рішення селищної ради, її органів, доручення селищного голови,

секретаря селищної ради з питань депутатської діяльності та інформувати їх про

виконання доручень;

5) підтримувати зв’язок з виборцями об’єднаної територіальної громади;

6) виконувати доручення виборців та передвиборчі програми;

7) не рідше одного разу на рік звітувати перед виборцями та інформувати

виборців про роботу селищної ради з питання виконання бюджету та програми

соціально-економічного розвитку, цільових програм з інших питань

місцевого самоврядування, рішень селищної ради і доручень виборців;

8) брати участь у громадських слуханнях, загальних зборах;

9) вивчати громадську думку;

10) вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них селищну раду,

брати безпосередню участь у їх вирішенні;

11) вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців,

розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади,

вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення;

12) виконувати вимоги головуючого на пленарному засіданні селищної ради

щодо дотримання вимог Регламенту селищної ради;

13) дотримуватися норм депутатської етики;

14) не принижувати честь і гідність виборців, не закликати громадян до

незаконних дій, не використовувати завідомо неправдиву інформацію, не

висловлювати необґрунтованих звинувачень на будь-чию адресу;

15) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних

виступах недостовірні або неперевірені відомості;

16) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю,

яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на

закритих засіданнях селищної ради і не підлягають за їх рішенням розголошенню;

17) під час здійснення депутатських повноважень дотримуватися вимог Закону

України «Про запобігання корупції»;

18) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та цим

Регламентом.

2. Депутат селищної ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів селищної ради;

2) офіційно представляти виборців у селищній раді та її органах, органах

державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах і

організаціях незалежно від форми власності;

3) на невідкладний прийом посадовими особами місцевих органів виконавчої

влади та органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ

та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території

селищної ради, з питань депутатської діяльності;

4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань селищної ради,

порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

5) вносити на розгляд селищної ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

6) вносити на розгляд селищної ради проєкти рішень з питань, що належать до їх відання, пропозиції до них;

7) вносити на розгляд селищної ради питання, що стосуються персонального

складу утворюваних селищною радою органів і кандидатур посадових осіб,

призначення яких погоджується з селищною радою, які обираються,

призначаються або затверджуються селищною радою;

8) порушувати питання про недовіру селищному голові;

9) брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам,

головуючому на засіданні;

10) вимагати повторного голосування у випадках виявлення порушень правил

голосування ;

11) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій, надавати інформацію;

12) оголошувати на засіданнях селищної ради та її органів тексти звернень,

запитів, запитань, заяв, пропозицій як власних, так і громадян та їх об’єднань;

13) порушувати в селищній раді питання про необхідність проведення перевірок діяльності розташованих на території громади підприємств, установ і

організацій незалежно від форми власності, брати участь у контролі за

виконанням рішень селищної ради;

14) вимагати усунення порушень законності;

15) об’єднуватися з іншими депутатами селищної ради в депутатські фракції,

групи, які утворюються відповідно до цього Регламенту;

16) отримувати інформацію, що стосується діяльності селищної ради, копії рішень селищної ради, протоколів, пленарних засідань;

17) здійснювати інші права, передбачені законами України та цим Регламентом.

6. Депутат селищної ради користується правом ухвального голосу з усіх питань,

що розглядаються на засіданнях селищної ради.

7. Депутат може бути відкликаний у встановленому законом порядку за підстав

визначених статтею 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

8. Порядок реалізації прав депутатів селищної ради визначається Законом

України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами України, які

регулюють діяльність місцевих рад та їх органів, а також цим Регламентом.

 

Стаття 7. Виконавчий комітет селищної ради

1. Виконавчим органом селищної ради є виконавчий комітет ради, який

утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень

ради, селищного голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження

до сформування нового складу виконавчого комітету.

2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається селищною радою.

Персональний склад виконавчого комітету селищної ради затверджується

радою за пропозицією селищного голови.

3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі селищного голови,

заступника (заступників) селищного голови, секретаря виконавчого комітету, старост та інших осіб.

4. До складу виконавчого комітету селищної ради входить також за посадою

секретар селищної ради.

5. Очолює виконавчий комітет селищної ради селищний голова.

6. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його

утворила.

7. До складу виконавчого комітету селищної ради не можуть входити

депутати селищної ради, крім секретаря ради.

8. Виконавчий комітет селищної ради може розглядати і вирішувати питання,

віднесені законом до відання виконавчих органів ради.

9. Селищна рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її

виконавчим комітетом та селищним головою в межах повноважень, наданих

законом виконавчим органам селищних рад.

10. Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його

засідання.

11. Засідання виконавчого комітету скликаються селищним головою, а в разі

його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру

необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними,

якщо в них бере участь більше половини від загального складу

виконавчого комітету.

12. Сесія селищної ради може переглянути рішення підзвітного їй виконавчого

комітету, якщо на цьому наполягає більше половини депутатів від загального

складу ради.

13. Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції

виконавчих органів ради, може бути скасоване за рішенням селищної ради,

прийнятим простою більшістю голосів.

 

Стаття 8. Постійні комісії селищної ради

1. Постійні комісії селищної ради є органами селищної ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які

належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень селищної

ради.

2. Постійні комісії селищної ради обираються радою на термін її

повноважень у складі голови та членів комісії. Всі інші питання структури

комісії вирішуються відповідною постійною комісією. Перелік та склад

постійних комісій селищної ради затверджується рішенням селищної ради. Порядок організації та діяльності постійних комісій визначається законодавством

України, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії селищної ради.

3. Депутати (крім секретаря ради) обов’язково входять до складу однієї із

постійних комісій ради.

4. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є повноважним,

якщо в ньому бере участь більша половина від загального складу комісії.

5. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою

попередньо розглядають проєкти програм соціально-економічного і

культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і

бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних

галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання,

які вносяться на розгляд ради, розробляють проєкти рішень ради та готують

висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і

співдоповідями.

6. Постійні комісії за дорученням ради, голови, секретаря селищної ради або

за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді

та її виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання

ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від

форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки

рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд

ради або виконавчого комітету селищної ради; здійснюють контроль за

виконанням рішень ради, виконавчого комітету селищної ради.

7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку,

визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів,

підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні

матеріали і документи.

8. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які

пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження

відповідною радою, готують висновки з цих питань.

9. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.

Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії,

представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян,

підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує

роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови

комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин

його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

10. Протокол засідань комісії підписується головою і секретарем комісії.

11. Постійні депутатські комісії розглядають питання і проекти рішень, які

виносяться на розгляд сесії. За результатами вивчення і розгляду питань

постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації

постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і

підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови

або секретарем комісії.

12. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду

органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами,

яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути

повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

13. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за

ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря селищної

ради розглядатися постійними комісіями спільно. Спільне засідання постійних

комісій є правомірним при наявності кворуму в кожній комісії. Висновки і

рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях,

підписуються головами відповідних постійних комісій.

14. Постійні комісії є підзвітними селищній раді та відповідальними перед нею.

15. Протягом строку своїх повноважень рада може утворювати нові комісії,

ліквідовувати, реорганізовувати утворені комісії, вносити зміни до їх складу.

16. Комісії виконують доручення ради, голови або секретаря ради, з наступним

звітом, у визначений термін.

17. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

 

Стаття 9. Тимчасові контрольні комісії селищної ради

1. Тимчасові контрольні комісії є органами ради, що створюються для

контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень

місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на

розгляд ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання,

про персональний склад і її голову вважається прийнятим, якщо за це

проголосувало не менше однією третини депутатів від загального складу ради.

Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, залучені

комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти та інші особи

утримуються від проведення прес-конференцій, інших публічних виступів до

завершення роботи та інших способів розголошення інформації, що стосуються

роботи тимчасової контрольної комісії до завершення роботи комісії.

3. Організація роботи тимчасової контрольної комісії ради покладається на

голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення

членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами,

об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями,

громадинами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

Протокол засідань комісії підписує голова і секретар комісії. Всі інші питання

організації своєї роботи комісія вирішує самостійно.

4. Сприяння організації роботи тимчасових контрольних комісій, ведення

діловодства та контроль за виконанням їх рішень покладається на секретаря

селищної ради.

5. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з

моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї

комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю

комісію.

6. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводиться, як правило,

закриті.

7. Повноваження тимчасових контрольних комісій припиняються з моменту

прийняття більшістю селищної ради остаточного рішення за результатами її

роботи.

 

Стаття 10. Порядок формування, припинення діяльності та права

депутатських фракцій, груп.

1. Депутати селищної ради можуть добровільно об’єднуватися у депутатські

фракції, групи.

2. Депутатські фракції формуються (об’єднуються) депутатами на партійній

основі, виключно із числа місцевих організацій політичних партій , якими вони

висунуті на відповідних виборах.

3. Депутатські групи формуються (об’єднуються) депутатами, які не входять до

складу депутатських фракцій, на основі спільних поглядів з питань соціально-

економічного розвитку, спільності проблем, які вони вирішують, або за

іншими ознаками.

4. Мінімальна кількість депутатів для формування депутатської групи  або фракції має становити не менше ніж троє депутатів селищної ради.

5. Членство депутата в депутатській фракції, групі не звільняє його від

персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

6. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої

депутатської фракції, групи .

7. Реорганізація та формування депутатських фракцій, груп може проводитися

протягом усього строку повноважень селищної ради.

8. Для реєстрації депутатської фракції, групи голова або уповноважений

представник депутатської фракції, групи направляє секретарю селищної ради

подання, до якого додається повідомлення, підписане всіма депутатами, які

входять до відповідного об’єднання, про сформування депутатської фракції,

групи із зазначенням її назви, персонального складу та депутатів, які

уповноважені представляти фракцію, групу.

9. Депутатські фракції, групи набувають передбачених законодавством прав та

обов’язків з моменту оголошення головуючим на пленарному засіданні селищної

ради інформації про формування депутатської фракції, групи.

10. Про зміни в складі депутатської фракції, групи голова або уповноважений

представник депутатської фракції, групи повідомляє секретаря селищної ради.

11. Інформація про зміни у складі, а також припинення діяльності депутатської

фракції, групи оголошується головуючим на пленарному засіданні селищної ради.

12. Діяльність депутатської фракції, групи, припиняється:

1) у разі прийняття депутатами селищної ради, які входять до її складу, рішення

про розпуск депутатської фракції, групи;

2) після закінчення строку повноважень селищної ради.

Діяльність депутатської групи також припиняється у разі вибуття окремих

депутатів із складу депутатської групи, внаслідок чого її чисельність стає

меншою ніж встановлено цим Регламентом.

13. Повноваження депутатських фракцій, груп є похідними від повноважень

депутата, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

14. Жодна депутатська фракція, група не має права виступати від імені селищної

ради або територіальної громади селища Козова.

 

Стаття 11. Депутатське звернення, депутатський запит і депутатське

запитання

1. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата

селищної ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових

осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів,

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності,

розташованих на території селища Козова, здійснити певні дії, вжити заходи чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції. Порядок розгляду депутатського звернення визначається статтею 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

2. Депутатський запит - це підтримана селищною радою вимога депутата селищної ради до посадових осіб селищної ради та її органів, Козівського селищного голови, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого

самоврядування та їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і

організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані

на території селища Козова, з питань, які належать до відання селищної ради.

   Порядок розгляду депутатського запиту визначається статтею 22 Закону

України «Про статус депутатів місцевих рад».

   У разі виявлення сумніву щодо відповідності депутатського запиту вимогам

законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та Регламенту селищної ради головуючий ставить на обговорення та голосування відповідний депутатський запит окремо.

   Селищний голова або секретар селищної ради направляє адресату підтриманий селищною радою депутатський запит із відповідним супровідним листом або дорученням.

3. Контроль за проходженням депутатського запиту і ходом виконання

прийнятого по ньому рішення здійснює секретар селищної ради, а також депутат або група депутатів, які подали депутатський запит.

4. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом селищної ради

інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання

може бути оголошена на сесії селищної ради або дана депутату індивідуально. Запитання не включається до порядку денного пленарного засідання селищної ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 

Стаття 12. Доручення виборців

1. Виборці можуть давати депутатові селищної ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб мешканців

відповідного будинку, вулиці, чи територіальної громади в цілому.

2. Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх

виконання має належати до відання селищної ради та її органів. Порядок розгляду доручень виборців депутатом визначається статтею 17 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Стаття 13. Звіти депутатів перед виборцями та зустрічі з ними

1. Депутати періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язані звітувати про свою роботу перед виборцями. Порядок, форма та строки проведення звітів депутатів перед виборцями визначаються самими депутатами.

2. Звіти депутатів повинні містити відомості про їх діяльність у селищній раді та в її органах, про прийняті селищною радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про їх особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень селищної ради, її органів, а також про виконання передвиборної програми та доручень виборців.

 

Стаття 14. Планування роботи селищної ради

1. Діяльність селищної ради проводиться відповідно до планів, які

затверджуються селищною радою. План роботи селищної ради визначає напрями діяльності селищної ради та її органів, організаційні форми вирішення

поставлених завдань та містить перелік назв проєктів рішень звітів, інформації

та інших заходів, період їх підготовки та осіб, відповідальних за підготовку.

Проект плану роботи селищної ради розробляється у постійних комісіях селищної ради з урахуванням пропозицій депутатів, депутатських фракцій, груп.

2. Організація виконання плану роботи селищної ради покладається на постійні

комісії селищної ради. Хід виконання плану роботи може обговорюватися на

засіданнях постійних комісій. Пропозиції щодо уточнення або зміни

плану роботи розглядаються на пленарних засіданнях на вимогу постійних

комісій та депутатів селищної ради.

 

Стаття 15. Сесія селищної ради та її пленарні засідання

1. Селищна рада проводить роботу сесійно. Сесія складається з пленарних

засідань селищної ради, засідань постійних та тимчасових контрольних комісій

селищної ради.

2. Перша сесія новообраної селищної ради скликається Козівською селищною територіальною виборчою комісією не пізніш, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів селищної ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу селищної ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова Козівської селищної територіальної виборчої комісії, який інформує селищну раду про підсумки виборів депутатів селищної ради, а також про підсумки виборів Козівського селищного голови. З моменту визнання повноважень депутатів селищної ради нового скликання та новообраного Козівського селищного голови відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» головує на пленарних засіданнях першої сесії новообраний голова. Наступні сесії селищної ради скликаються Козівським селищним головою.

3. Сесії селищної ради скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів

дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше один раз на

місяць.

4. Сесія селищної ради скликається секретарем селищної ради у разі немотивованої відмови або неможливості голови селищної ради скликати сесію селищної ради.

5. Сесія селищної ради скликається за пропозицією не менш як третини

депутатів від загального складу селищної ради або виконавчого комітету селищної ради.

6. Повідомлення про скликання сесії доводиться до відома депутатів та населення не пізніш, як за десять днів до сесії, а у виняткових випадках - за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

7. Сесія ради є повноважною, якщо в її  пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

8. Реєстрація депутатів проводиться перед початком засідання сесії шляхом проставляння підпису депутата на бланку реєстрації. За необхідності, повторна реєстрація може проводитись шляхом поіменного голосування.

9. Сесія розпочинається і закінчується виконанням Державного гімну України.

10. Пленарні засідання сесії селищної ради відкриває і веде селищний голова, а у випадках, передбачених чинним законодавством і цим регламентом, - секретар селищної ради чи депутат селищної ради.

11. Відкриваючи сесію, головуючий оголошує результати реєстрації депутатів і

наявність кворуму, повідомляє про склад запрошених і присутніх на сесії

депутатів інших рад, представників органів державної влади, об’єднань

громадян, засобів масової інформації, окремих громадян тощо.

12. Якщо на початку чи в ході пленарного засідання сесії селищної ради буде

встановлено, що в його роботі бере участь половина чи менше половини

депутатів від загального складу ради, головуючий має право перенести його на

інший час.

13. При розгляді кожного з питань порядку денного тривалість виступів

обмежується відведеним для цього часом:

- Для доповіді і співдоповіді надається до 15 хвилин;

- Для виступу від постійних комісій – до 5 хвилин;

- Для виступу від депутатських фракцій – до 3 хвилин;

- Для відповідей на запитання до доповідача, в загальному – до 10

хвилин;

- Для формулювання запитання – до 1 хвилини;

- Для довідки, з мотивів голосування, зауваження до порядку ведення –

до 1 хвилини;

- Для виступу в «Різному» – до 3 хвилин;

- Для заключного слова перед голосуванням доповідачу і співдоповідачу

надається по 3 хвилини кожному чи одному з них 6 хвилин.

14. За необхідності, з дозволу головуючого до встановленого часового

регламенту можуть бути внесені зміни для завершення доповіді, виступу,

відповідей на запитання.

 

Стаття 16. Підготовка питань до розгляду на пленарному засіданні ради

1. Суб’єктами подання проектів рішень виступають Козівський селищний

голова, секретар селищної ради, депутати селищної ради, постійні та тимчасові

контрольні комісії селищної ради, депутатські фракції, групи, виконавчий комітет селищної ради, загальні збори громадян в порядку, визначеному законодавством, та цим Регламентом.

2. Проєкти рішень із відповідними погодженнями, інші документи й матеріали

з питань, які вносяться на розгляд ради, подаються секретарю ради у

паперовому та в електронному вигляді за десять днів і доводяться до відома

депутатів не пізніше, як за два дні до відкриття сесії, крім випадку скликання

позачергової сесії. Персональну відповідальність за підготовку проєктів

документів, що вносяться на розгляд сесії несе його розробник.

3. Документи, що вносяться на розгляд ради, попередньо розглядаються

профільною постійною комісією ради і візується юридичною службою.

Забороняється виносити проєкт рішення на розгляд сесії без попереднього

розгляду профільною постійною комісією ради.

4. Проєкт рішення готує ініціатор розгляду питання у селищній раді або, за

розпорядженням селищного голови чи за дорученням селищної ради, відповідні

працівники селищної ради.

5. Розробник проєкту рішення робить доповідь на пленарному засіданні селищної ради. Ініціатор розгляду питання в раді, якщо він не готує проєкт рішення, має право на співдоповідь.

6. Селищний голова, постійні комісії селищної ради, депутатські фракції і групи, депутати мають право вносити альтернативні проєкти рішень з питань,

внесених на розгляд селищної ради. Розробники внесеного альтернативного

проєкту рішення мають право на співдоповідь на пленарному засіданні селищної ради.

7. Проєкт рішення повинен містити:

1) заголовок, в якому зазначаються найменування селищної ради,

порядковий номер скликання, порядковий номер сесії; назва питання, з

якого приймається рішення;

2) вступну частину, в якій подаються обґрунтування, мета і доцільність

рішення, точні посилання на нормативно-правові акти (повна назва

документа, номер розділу, глави, статті, пункту, підпункту, абзацу);

3) текст рішення, виклад якого починається після слів: «Козівська селищна рада

вирішила»;

4) додатки до проєкту рішення (якщо на них є посилання в пунктах

самого рішення) за підписом розробника проекту.

До проєкту рішення може додаватись пояснювальна записка та документи

згідно з реєстром, підписаним розробником проекту.

8. Проєкти рішень підписують їх ініціатори. У разі внесення питання на розгляд

селищної ради виконавчим комітетом, проєкт рішення секретарем виконавчого

комітету та юридичною службою ради.

9. Альтернативні проєкти рішень залежно від того, хто їх вносить, підписують

селищний голова і визначений ним розробник проекту, голова постійної комісії,

депутат (депутати), керівники депутатських груп і фракцій.

10.Юридична служба перевіряє про відповідність проєктів рішень чинному

законодавству України.

11. Всі документи ради і її виконавчих органів виконуються державною мовою,

із неухильним дотриманням норм і правил українського правопису.

 

Стаття 17. Прийняття рішень селищною радою

1. Селищна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у

формі рішень.

2. Рішення ради приймається більшістю депутатів від загального складу

селищної ради на пленарному засіданні після обговорення, крім інших випадків, передбачених чинним законодавством або цим Регламентом. При встановленні результатів голосування до загального складу селищної ради включається селищний голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

3. Рішення селищної ради приймаються лише з питань, внесених до порядку

денного пленарного засідання сесії селищної ради і за наявності відповідно

оформленого проєкту рішення.

4. Проєкт рішення не ставиться на голосування, якщо він знімається

ініціатором, який його вносив.

5. У випадку внесення змін та доповнень до проєкту рішення відповідальність

за достовірність тексту рішення покладається на секретаря ради. Секретар

селищної ради передає рішення сесії на підпис селищному голові.

6. Рада може приймати протокольні доручення. Протокольне доручення ради -

це доручення дане радою на пленарному засіданні виконавчому комітету

(членам виконавчого комітету), структурним підрозділам або посадовим

особам селищної ради, комунальним підприємствам, установам та організаціям з

питань, віднесених до їх повноважень. Протокольне доручення вважається

прийнятим, якщо за нього проголосувала третина складу присутніх на засіданні

депутатів ради.

 

Стаття 18. Прийняття рішень з процедурних питань

1. Під процедурними питаннями розуміються питання, що стосуються порядку і

способу розгляду питань на пленарному засіданні селищної ради, ведення сесії,

регулювання роботи під час засідання, які не потребують попередньої

підготовки і фіксуються у протоколі сесії без оформлення як окремі рішення

селищної ради.

2. До процедурних питань відносяться:

  - про перерву у засіданні, перенесення чи закриття засідання;

- затвердження послідовності розгляду питань порядку денного;

- визначення способу голосування (відкрите, поіменне, таємне голосування);

- питання про припинення обговорення;

- питання про повторний розгляд вже розглянутого питання порядку денного;

- питання внесення змін до часового регламенту;

- інші організаційно-технічні питання, що визначають спосіб розгляду проблем, що виникають на пленарному засіданні ради.

3. Рішення з процедурних питань приймаються однією третиною голосів депутатів присутніх на засіданні сесії, за винятком випадків, прямо визначених законодавством або цим Регламентом.

 

Стаття  19. Голосування. Лічильна комісія.

1.Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків,  передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

2.Для підрахунку голосів із числа депутатів обирається лічильна комісія у складі не менше двох чоловік.

Лічильна комісія обирається радою рішенням. Лічильна комісія  не може складатися тільки з членів однієї депутатської фракції, групи.

4.У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати,  кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

5.Підрахунок голосів при відкритому поіменному голосуванні здійснюється наступним чином: член лічильної комісії оголошує прізвище депутата, депутат говорить «за», «проти» чи «утримався» та проставляє свій підпис у відповідній графі аркуша поіменного голосування (додається), який надається іншим членом комісії.

6. Перед проведенням таємного голосування голова лічильної комісії

представляє депутатам форму та зміст бюлетеня для таємного голосування,

роз’яснює порядок проведення голосування.

7. Реєстраційний список депутатів, присутніх на засіданні, результати поіменного голосування (аркуш поіменного голосування) додаються до протоколу сесії і є його невід’ємною частиною.

8.Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті ради, де розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування надаються за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Стаття 20.  Пленарне засідання ради

1. На початку сесії рада затверджує порядок денний.

2. При розгляді конкретно визначених питань, відповідно до вимог

законодавства України про інформацію, які стосуються інформації з

обмеженим доступом, для роботи з якою передбачений спеціальний режим

захисту, селищна рада більшістю депутатів селищної ради може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. У цьому випадку право присутності на пленарному засіданні мають тільки депутати селищної ради. Щодо інших осіб, у т.ч. і фахівців, які дають пояснення, так само як і щодо часу їх присутності, селищна рада більшістю депутатів приймає

окреме рішення. Використання аудіо-відео записуючої апаратури під час

закритого слухання заборонено.

3. Перед початком розгляду та голосуванням з кожного питання головуючий

оголошує формулювання питання згідно з порядком денним, висновки і

рекомендації постійних комісій селищної ради та варіанти рішень.

4. Після голосування головуючий оголошує його підсумки: кількість голосів

поданих «за», «проти», «утримались», «не брав участі в голосуванні», а також

висновок «рішення прийнято» або рішення «не прийнято».

5. Позачерговим правом виступу у дискусії користуються селищний голова,

секретар селищної ради, голови постійних комісій, якщо вони не внесені в

список для виступу.

6. Головуючий на засіданні не вправі порушувати регламент, коментувати і

давати оцінки виступам депутатів.

7. Черговість виступів у дискусії визначається порядком надходження заявок до

секретаря ради.

8. З одного й того ж обговорюваного питання порядку денного депутат може

виступити не більше двох разів, не рахуючи виступів з мотивів голосування,

для довідки та з процедурних питань.

9. Перевищення тривалості виступів допускається за згодою головуючого.

10. За рішенням ради, право на виступ надається й іншим особам, присутнім на

пленарному засіданні. Час і тривалість їх виступу встановлюється радою.

 

Стаття 21. Протокол пленарного засідання сесії селищної ради

1. Ведення протоколу пленарного засідання ради забезпечує секретар ради.

2. У протоколі пленарного засідання селищної ради вказуються:

- дата і місце проведення сесії, її порядковий номер;

- загальний склад ради, кількість депутатів, обраних до ради, кількість

присутніх і відсутніх на засіданні депутатів, а також кількість, прізвища і

посади запрошених на засідання ради;

- порядок денний сесії, прізвища доповідачів і співдоповідачів;

- прізвища депутатів, що виступають у дискусії (для осіб, що не є депутатами ради, - також посади);

- прізвища депутатів, які внесли запит або поставили питання, доповідачам і співдоповідачам;

- перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, поданих

«з», «проти» і таких, що «утрималися», «не брав участі в голосуванні».

3. До протоколу засідання сесії додаються прийняті радою рішення, списки

присутніх і відсутніх на засіданні депутатів і списки запрошених.

4. Рішення селищної ради з процедурних питань відображаються в тексті

протоколів засідання сесії.

5. Протокол пленарного засідання сесії селищної ради оформляється в

десятиденний термін і підписується головуючим пленарного засідання, у разі його відсутності - відповідно секретарем селищної ради, а у випадках, якщо скликання сесії відбулося за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради - депутатом ради, який за дорученням депутатів

головував на її засіданні. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються.

6. За правильність та достовірність записів у протоколі засідання сесії

відповідає головуючий на пленарному засіданні та секретар ради.

7. Відповідальність за своєчасність оформлення протоколу й інших матеріалів

несе секретар ради.

8. Оригінали протоколів пленарних засідань, рішень ради, протоколи

голосувань протягом встановленого терміну зберігаються в секретаря селищної

ради, а потім здаються в архів на постійне зберігання. Ці документи надаються

зацікавленим особам за їх письмовим зверненням.

 

Стаття 22. Набрання чинності рішеннями ради

1. Рішення селищної ради нормативно-правового характеру підлягають

обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з

дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації

офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із

зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

2. Рішення селищної ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття

може бути зупинено селищним головою і внесено на повторний розгляд

селищної ради із обгрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий

строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження селищного голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

3. Рішення селищної ради, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території селища органами влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами й організаціями, посадовими особами, а також громадянами, що постійно або тимчасово проживають на території Козівської селищної ради.

 

Стаття 23. Контроль за виконанням рішень Козівської селищної ради і

вжиття заходів з їх виконання

1.У рішенні та протокольному дорученні ради вказується виконавець і, як

правило, термін виконання рішення, а також особа або структура, що

контролює його виконання. Для здійснення контролю за рішеннями ради

вказані особа або структура не потребують ніяких спеціальних повноважень.

2. Особа або структура, на яку покладений контроль, зобов’язана вчасно

підготувати повідомлення про хід виконання рішення. Після заслуховування

такого повідомлення селищна рада вправі:

— зняти рішення з контролю як виконане;

— продовжити контрольні повноваження;

— покласти контрольні повноваження на іншу особу, структуру;

— скасувати рішення;

— змінити рішення або доповнити його;

— прийняти додаткове рішення.

3. Термін звітності щодо контролю виконання встановлюється в самому

рішенні або головуючим на пленарному засіданні.

 

Стаття 24. Правила врегулювання конфлікту інтересів при прийнятті рішень селищної ради

Ця стаття розроблена на підставі відповідних положень, законів України «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», для використання в роботі голови, заступника голови та депутатів селищної ради під час підготовки, розгляду та прийняття рішень  селищною радою.

Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

Близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, на якого поширюється дія цього Порядку (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта.

Суб’єкти, на яких поширюється дія даної статті з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів зобов’язані:

– вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

– повідомляти про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів;

– не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

– вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів

У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства. У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

Голова, заступники голови, депутат селищної ради бере участь у підготовці, розгляді та прийнятті рішень селищною радою за умови самостійного публічного оголошення про конфлікт інтересів під час пленарного засідання селищної ради, на якому розглядається відповідне питання. Заява про конфлікт інтересів оголошена під час пленарного засідання ради заноситься в протокол засідання селищної ради.

Здійснення контролю за дотриманням вимог зазначених в абзаці першому цієї статті, надання зазначеним у ньому особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію селищної ради з питань законності та правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та регламенту.

 

Стаття 25. Прикінцеві положення.

Даний Регламент приймається, доповнюється і змінюється на підставі рішення ради.

Зміни до Регламенту, внесені у встановленому порядку, стають постійною нормою і вносяться до основного тексту.

Зауваження щодо порушення Регламенту беруться до відома головуючим на засіданні невідкладно.

Усі порушення Регламенту оголошують на сесії із зазначенням осіб, які допустили ці порушення.

Неодноразове порушення Регламенту депутатом або головою селищної ради є підставою для розгляду цього питання на засіданні постійної  профільної  комісії.

За результатами розгляду комісія приймає висновки і рекомендації.

 

   Спеціаліст І категорії з правових питань                           О.І.Прийдун

 

                                                                                                                           


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Козівської селищної ради
від 10  грудня  2015 року № 17
зі змінами від 21.04.2016 року

Р Е Г Л А М Е Н Т

Козівської селищної ради сьомого скликання

Розділ І.  Загальні положення.

Стаття  1. Рада, як представницький орган місцевого самоврядування.

 1. Козівська селищна рада (надалі - рада) – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади смт. Козова і приймати від її імені рішення та здійснює в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим регламентом.
 2. Регламент ради (надалі – регламент) встановлює порядок скликання, проведення та роботи першої та подальших чергових та позачергових сесій ради, а також визначає порядок :

- прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії;

- призначення та оприлюднення інформації про пленарні засідання ради та відповідних документів;

- підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях;

-  складання та підписання протоколу засідань ради;

-  затвердження структури виконавчих та інших органів ради, їх  формування, обрання та затвердження посадових осіб ради;

- формування та організації роботи тимчасових контрольних комісій та інших органів ради;

-  участі депутатських фракцій і груп у роботі.

Стаття 2.  Місце проведення та мова ведення засідань ради.

 1. Рада проводить пленарні засідання у актовому залі Козівської школи мистецтв по вулиці Грушевського, 34 смт Козова або в іншому місці, визначеному у розпорядженні селищного голови про скликання сесії.
 2. Засідання ради можуть проводитися в іншому місці за рішенням ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від загального складу ради у встановленому регламентом порядку.
 3. Засідання ради ведуться, виступи, запитання, доповіді тощо виголошуються українською мовою, у тому числі запрошеним особам, та особами яким надано слово.
 4. Промовець, що є іноземцем або особою без громадянства, який не володіє українською мовою, може виступати іншою мовою із забезпеченням у разі необхідності перекладу його виступу державною українською мовою.

Стаття 3.  Використання технічних засобів.

 1. З метою фіксації ходу пленарних засідань ради, виступів депутатів, заслуховування доповідачів, фіксації результатів в окремого депутата та ради в цілому, виконавчий апарат ради може здійснювати аудіо та відеозаписи всього, чи частини проходження засідань.
 2. Під час проведення виїзних засідань при необхідності теж можна використовувати технічні записи для фіксації ходу та проведення виступів депутатів, заслуховування доповідачів, фіксації результатів голосування кожного окремого депутата та ради в цілому тощо.                                                                                                                                                                              

Стаття 4.  Гласність роботи ради.

 1. Робота ради та усіх її органів є гласною, крім випадів, встановлених законами України та цим регламентом.
 2. Гласність засідань ради забезпечується шляхом присутності бажаючих членів територіальної громади відвідувати засідання ради та її всіх органів і представників місцевих засобів масової інформації з подальшим оприлюдненням матеріалів ради.
 3. Присутність запрошених осіб, почесних гостей і членів територіальної громади регулюється процедурами встановленими цим регламентом.
 4. Організація висвітлення діяльності ради, органів та посадових осіб покладається на секретаря ради та секретаря виконавчого комітету ради.
 5. Під час засідань ради та її органів дозволяється проводити в залі фото і відеозйомки, відео- звукозапис, а також за рішенням ради транслювати засідання в Інтернеті, по радіо і телебаченню, через гучномовці за межі приміщення та будинку ради.
 6. Рішення ради та виконавчого комітету із зазначенням назви, дати, номера, короткого опису змісту можуть публікуватись у газеті, оголошуватись по радіо та розміщуватись на інформаційних стендах ради.
 7. Рада забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки.
 8. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє депутатів про запрошених осіб, почесних гостей та кількість присутніх членів територіальної громади, зачитуючи список та оголошуючи число присутніх.
 9. Місця для запрошених осіб, почесних гостей та присутніх членів територіальної громади відзначаються головуючим, якщо інше рішення не було прийнято депутатами.
 10. Право члена територіальної громади бути присутнім на пленарному засіданні може бути обмежено лише за повної відсутності вільного місця, чи у випадку розгляду на пленарному засіданні, відповідно до Закону, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, або за рішенням ради.
 11. Місця для депутатів відводяться в залі засідань на перших рядах окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради особи, які не є її депутатами (за винятком працівників виконавчого апарату ради) не повинні знаходитися у частині сесійного залу, що призначена для розміщення депутатів.
 12. На закритому засіданні ради мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана радою необхідною.
 13. Протоколи рішень ради є вільними для ознайомлення для будь-якого члена територіальної громади. Прийняття рішень та підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюються у порядку, встановленому окремим рішенням ради у межах чинного законодавства України.                                                                

Розділ  ІІ.  Депутат - представник інтересів територіальної громади. Посадові особи і органи.

Стаття 5.  Права депутата у раді та її органах.

Депутат ради наділяється всією повнотою прав, забезпеченням реалізації яких займаються виконавчі органи ради та інші органи, засновником чи співзасновником яких виступила рада. Якщо депутат вважає, що права його порушено під час проведення пленарного засідання чи під час роботи в раді чи на окрузі, він має право на окремий виступ та розгляд питання радою під час найближчого пленарного  засідання чергової чи позачергової сесії, зокрема шляхом оприлюднення на пленарному засіданні (між розглядом депутатських запитів та питань порядку денного) факту порушення його прав та оголошення депутатом пропозицій, щодо усунення порушень в подальшому.

Стаття 6.  Депутатські фракції.

 1. Забезпечення організації діяльності депутатів ради, депутатських фракцій, груп покладається на секретаря ради та виконавчий апарат ради. Секретар ради та виконавчий апарат ради забезпечують депутатів, депутатські фракції, групи приміщенням, необхідним обладнанням, організаційно-технічними засобами тощо для здійснення ними передбачених законами та цим регламентом функцій.
 2. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції, групи виконавчий апарат ради поширює серед депутатів підготовлені ними матеріали, як офіційні від депутатської фракції, групи.

Стаття 7.  Порядок реєстрації та припинення діяльності депутатських  фракцій та груп.

 1. Кожна депутатська фракція або група реєструється у секретаря ради. Умовою реєстрації є надходження до секретаря ради протоколу установчих зборів про сформування депутатської фракції (групи) підписаний особисто кожним депутатом, який увійшов до складу депутатської фракції (групи) та положенням про депутатську фракцію ( групу ).
 2. Головуючий або секретар ради на пленарному засіданні інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції (групи), її кількісний склад, голову депутатської фракції (групи) та членів фракції. У такому ж порядку повідомляється про зміни у складі депутатської фракції (групи).
 3. Про виключення депутата з депутатської фракції або групи інформує раду голова депутатської фракції або групи на пленарних засіданнях ради, перед початком розгляду депутатських запитів.      

Стаття  8.  Комісії ради.

 1. В Козівській селищній раді утворюється 3 постійних депутатські комісії за наступним переліком :

-  з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету, підприємництва, торгівлі та побуту;                                                                      

-  з питань агропромислового комплексу, комунального господарства, земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку та охорони довкілля;

-  з питань освіти, молоді, охорони здоров’я та громадського порядку, соціального захисту населення, культури та духовного відродження.

 1. 2. Роботу тимчасових контрольних комісій забезпечує виконавчий апарат ради, за мірою необхідності.
 2. Інші комісії ради утворюються з врахуванням наявності представництва всіх фракцій(груп), створених в раді.

Стаття  9. Голосування. Лічильна комісія.

 1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.
 2. Для підрахунку голосів із числа депутатів обирається лічильна комісія у складі не менше двох чоловік.
 3. Лічильна комісія обирається радою рішенням. Лічильна комісія не може складатися тільки з членів однієї депутатської фракції, групи.
 4. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.
 5. Підрахунок голосів при відкритому поіменному голосуванні здійснюється наступним чином : член лічильної комісії оголошує прізвище депутата, депутат говорить «за», «проти» чи «утримався»та проставляєсвій підпис у відповідний графі форми 1-ПГ,яка надається іншим членом комісії.
 6. Реєстраційний список депутатів, присутніх на засіданні, результати поіменного голосування (Форма 1-ПГ) додаються до протоколу сесії і є його невід’ємною частиною.
 7. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті ради, де розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування надаються за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

          Розділ III.  Організація роботи. Сесії та пленарні засідання.

Стаття 10. Перше  пленарне засідання ради.

 1. До початку першого пленарного засідання селищна виборча комісія за участю працівників виконавчого апарату ради здійснює реєстрацію новообраних депутатів, які прибули для участі в пленарному засіданні.
 2. Перше пленарне засідання першої сесії новообраної селищної ради  відкриває голова селищної виборчої комісії і веде його до складання присяги новообраним селищним головою.

      Голова селищної виборчої комісії інформує раду про результати голосування і підсумки виборів депутатів та селищного голови. Інформація голови селищної виборчої комісії береться до уваги.

 1. Після оголошення інформації про результати і підсумки виборів депутатів селищної ради та селищного голови, голова селищної виборчої комісії приводить до присяги новообраного селищного голову. Селищний голова, який склав присягу, підписує її текст.
 2. Після складання присяги селищний голова приступає до подальшого ведення пленарного засідання.

Стаття 11.  Відкриття сесії  ради.

 1. Відкриття сесії ради оголошується головуючим засідання на початку першого пленарного засідання.
 2. Сесія може бути закрита, тільки у тому випадку якщо рада розглянула всі питання порядку денного.
 3. При відкритті сесії і після її закриття виконується депутатами селищної ради Державний гімн України акапельним співом.

Стаття  12.  Скликання чергових та позачергових сесій ради.

 1. Чергові сесії скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з земельних питань – не рідше ніж один раз на місяць.
 2. Розпорядження селищного голови про скликання чергової сесії повідомляється депутатам не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії.
 3. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради, підписані ініціаторами у встановленому порядку, надаються секретарю ради з визначенням питань і з проектами документів, розгляд яких пропонується.
 4. Інформація про місце і час проведення та порядок денний пленарних засідань ради доводиться виконавчим апаратом ради, до відома кожного депутата у письмовій або електронній формі, у телефонному режимі або в інший можливий спосіб, а також розміщується на інформаційних стендах ради і при можливості повідомляється через засоби масової інформації.

Стаття  13.  Порядок денний сесії  ради.

 1. Порядок денний сесії ради формується відповідно до :
  • затвердженого радою плану роботи ради на рік, півріччя чи квартал;
  • пропозицій виконавчих органів, внесених не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії;
  • пропозиції, внесених у порядку місцевих ініціатив та громадських слухань, не пізніше як за 10 днів до початку сесії;
  • пропозиції депутатських фракцій, груп, постійних комісій, депутатів, внесених не пізніше як за 10 днів до початку сесії.
 2. Не рідше одного разу на рік вносяться питання про роботу постійних або тимчасових контрольних комісій та про виконання рішень і доручень ради. Не рідше одного разу на півріччя до порядку денного чергової сесії вноситься питання про заслуховування інформації :
  • про роботу виконавчого комітету та виконавчих органів ради;
  • про виконання бюджету та рух коштів у позабюджетних фондах;
  • про роботу комунальних підприємств та рух коштів на їх рахунках.
 3. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії або пленарного засідання, подається разом з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами цього регламенту.

Стаття 14. Підготовка питань, що вносяться на розгляд ради.

 1. Підготовка питань, що вносяться на розгляд ради організовує секретар ради.
 2. Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, подається секретарю ради у друкованій формі не пізніше як за 11 днів до першого пленарного засідання сесії ради, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії.
 3. Друкований примірник проекту рішення повинен мати такі реквізити : назва рішення, нижче – текст проекту рішення, ще нижче – прізвище та ініціали автора (авторів) проекту. Примірники проектів рішень, які тиражуються для попереднього ознайомлення депутатами ради, повинні містити помітку «Проект».
 4. Текст проекту рішення повинен складатися з таких частин :
  • мотивуючі, в якій містяться посилання на Закон, інший нормативний акт, обставини, якими викликана необхідність прийняття рішення;
  • резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;
  • заключної в якій вказана посадова особа або виконавчий орган, постійна чи інша комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.
 5. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки, а при необхідності – висновки та рекомендації комісії ради.
 6. До проекту рішення додаються копії документів, на які є посилання у проекті рішення, окрім рішень ради, які раніше прийняті.
 7. Секретар ради під текстом на лицевій стороні останнього аркуша проекту рішення ставить «візу» (дату та підпис про отримання проекту).
 8. Оприлюднення проекту рішення передбачає виготовлення друкованих копій депутатам ради.
 9. При наявності зауважень до проекту рішення, рекомендацій тощо, вони викладаються на окремих аркушах і подаються секретарю ради. Вони стають невід’ємною частиною проекту рішення.
 10. Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесій проводиться з примірника візованого секретарем ради.
 11. Секретар ради забезпечує можливість ознайомлення депутатів ради з копіями проектів рішень.
 12. Звернення, які поступили на протязі 10-ти днів до дати проведення засідання сесії, розглядаються на черговому засіданні сесії, крім тих звернень, які не потребують часу для вивчення.

Стаття 15.  Обговорення проектів  рішень.

 1. Рада забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями згідно положення про постійні комісії ради, а також при необхідності з науковцями, спеціалістами, представниками територіальної громади громадських організацій, професійних спілок, партій, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), підприємств, організацій, особами, інтереси яких представлені в проекті рішення тощо.
 2. Узагальнення пропозицій (поправок) з викладення окремих частин проекту рішення в іншій редакції, включенні окремих положень, доповнення тощо, покладається на ініціаторів проекту і за потребою можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради.

Стаття 16.  Пленарні засідання ради та їх види.

 1. Пленарні засідання ради призначаються і проводяться в межах з 9 до 18 години з врахуванням обідньої перерви з 13 до 14 години та короткотривалими перервами тривалістю до 10 хвилин через кожні дві години засідання. Пленарні засідання ради проводяться в четвер, або в інший день визначений розпорядженням селищного голови про скликання сесії.
 2. При неможливості розглянути порядок денний протягом одного пленарного засідання, рішенням ради розгляд питань порядку денного розбивається на два і більше пленарних засідань.
 3. Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про продовження розгляду питань на пленарному засіданні до вичерпання порядку денного.

Стаття 17.  Правомочність пленарних засідань ради.

 1. Пленарне засідання є правомочним за умови участі у ньому більше половини від загального складу ради. Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації, яка проводиться перед початком засідання. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.
 2. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий за погодженням присутніх депутатів може перенести початок пленарного засідання на пізнішу годину для виклику відсутніх депутатів або перенести пленарне засідання сесії на іншу дату.

Стаття 18.  Депутатські запити, заяви, звернення ради.

 1. На початку кожного засідання відводиться час для оголошення депутатських запитів, заяв і звернень депутатів ради, а також за рішенням ради для привітань, виступів, нагороджень чи інших урочистих заходів, що не передбачають прийняття рішень. Тексти оголошуються головуючим на основі попередньо поданого тексту, або ж депутатом особисто.
 2. Депутатський запит, заява, звернення депутатів оголошується на пленарному засіданні депутатом або представником групи депутатів і повинні містити коротку характеристику фактичного стану справи (обгрунтування). Обговорення депутатських запитів не проводиться, депутати переходять одразу до голосування після оголошення тексту запиту.
 3. У випадку позитивного голосування у підтримку запиту, виконавчий апарат ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до якого його скеровано. Орган чи особа, до яких скеровано запит, зобов’язані у термін, оголошений в запиті, але не пізніше ніж у десятиденний термін розглянути його та дати на запит відповідь.
 4. За рішенням ради може бути прийняте рішення про обговорення звернення чи заяви депутатів, якщо за таке рішення проголосувало не менше 1/3 складу ради;
 5. Посадова особа, до якої було скеровано запит, або повноважний представник відповідного органу, зобов’язані прибути до сесійної зали на час розгляду відповіді та прийняття рішення по запиту, якщо депутат, який виступив автором запиту, вважає за необхідне розглянути відповідь та вважає її неповною, необ’єктивною, або такою що вимагає негайного реагування ради. Розгляд відповідей на депутатські запити проводиться по закінченню розгляду питань порядку денного кожного пленарного засідання сесії.                                                                          

Стаття 19.  Відкриття, ведення та закриття пленарних засідань.

 1. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради селищний голова. Якщо селищний голова не виконує цього, ці функції відповідно до чинного законодавства виконує секретар ради або обраний депутатами головуючий на засідання, до появи в залі селищного голови чи секретаря ради.
 2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на засіданні, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого, ведення засідання доручається іншій особі.

Стаття 20.  Права та обов’язки головуючого на пленарному засіданні ради.

 1. Головуючий на засіданні ради :
  • відкриває, закриває та веде засідання ради, оголошує перерви у засіданнях ради;
  • виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявних зауважень;
  • інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;
  • організовує розгляд питань;
  • повідомляє списки осіб, які записалися до виступу;
  • надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, запитань, оголошує наступного промовця, називаючи ім’я, прізвище та посаду відповідної особи;
  • створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
  • ставить питання на голосування, оголошує його результати;
  • забезпечує дотримання регламенту всіма присутніми на засіданні;
  • робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
  • вживає заходи для підтримання порядку на засіданні;
  • здійснює інші повноваження, що випливають з регламенту.
 2. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам озвучення документів, пропозиції щодо обговорюваного питання.
 3. З питань, підготовлених відповідною комісією ради, озвучення документів, пропозицій від комісії здійснюється головою, або визначеним головою комісії доповідачем в сесійній залі, якщо інше не було прийнято на попередньому засіданні комісією завчасно.

Стаття 21.  Послідовність розгляду питань порядку денного.

 1. Питання порядку денного пленарного засідання розглядаються у такій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання в тексті розпорядження селищного голови про скликання сесії, чи документах, які стали підставою для скликання сесії.
 2. Перехід до розгляду наступного питання порядку денного оголошується головуючим на засідання. Він повідомляє про назви і редакції проектів, документів (у тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про порядок розгляду питання.                      
 3. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні оголошує приблизну чи точну дату та годину проведення наступного засідання. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності. У разі відсутності зазначення години та дня проведення наступного пленарного засідання, у випадку, якщо рішення про таке було прийняте, пленарне засідання вважається таким, що триває.
 4. Послідовність розгляду питань порядку денного головуючий може змінити лише за рішенням ради.

Стаття  22.  Надання слова на пленарному засіданні.

 1. На пленарному засіданні депутат має право виступити з доповіддю, співдоповіддю, в порядку обговорення, із запитанням тощо.
 2. Для доповіді надається час тривалістю до 15 хвилин;

      співдоповіді – до 10 хвилин;

      тим, хто виступає в обговоренні – до 5 хвилин;

      для повторних виступів в обговоренні – до 3 хвилин;

      за процедурою скороченого обговорення – до 3 хвилин;

      для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень – до 3 хвилин;

      для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів із заявами, зверненнями – до 3 хвилин;

      для виступів щодо кандидатур, з процедури та з мотивів голосування – до 2 хвилин;

      для пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – до 2 хвилин.

 1. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. При наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.
 2. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний час.
 3. За рішенням ради слово може надаватися також присутнім гостям, запрошеним, виборцям, представникам політичних партій, громадських організацій та іншим.

Стаття  23.  Запис для запитань і виступів.

 1. Запис на виступ і для запитань проводиться шляхом підняття рук.
 2. Після доповіді та співдоповіді з обговореного питання головуючим оголошується список осіб, які записалися на виступ з обговорення питання, що розглядаються.
 3. Головуючий на засіданні також надає слово уповноваженим особам депутатських фракцій, груп, для висловлення узагальнених позицій фракції, групи.

Стаття  24.  Право депутатської фракції на запитання доповідачам.

 1. Кожна з фракцій, груп та постійних комісій має гарантоване право на запитання доповідачу, а також на виступ уповноваженого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитись на голосування.
 2. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання надається слово для виступу.
 3. За процедурним рішенням ради головуючий може також надати слово для виступу з обговорюваного питання :
  • працівникам виконавчих органів ради;
  • керівникам комунальних підприємств, установ, організацій;
  • особам запрошеним на засідання;

Стаття  25.  Черговість виступів доповідачів.

 1. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні.

     Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості.

 1. Депутату який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.

Стаття  26.  Передача права на виступ.

 1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого.
 2. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату.

Стаття 27.  Вимоги до виступів на пленарному засіданні ради.

 1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу. За таких обставин виступ промовця не переривається.
 2. Депутат (крім селищного голови, секретаря ради, голів постійних комісій ради, представника від фракції, групи, доповідача) може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи поправки, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не враховуючи внесення поправок у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки у разі необхідності процедурним рішенням ради, прийнятим без обговорення.
 3. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко відповідно до регламенту. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутату по черзі на засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити чи задоволений він відповіддю. Тим хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться.
 4. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається відразу після звернення.

Статті  28. Оголошення доповідей та співдоповідей.

 1. Доповіді та співдоповіді виголошуються з трибуни.
 2. За звичайних обставин виступ промовця не переривається, окрім випадків порушення регламенту чи депутатської етики.
 3. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи, фракції чи комісії ради зазначає їх назву.

Стаття  29.  Закінчення обговорення питань.

Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування, виголошуючи : «Переходимо до голосування». З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань способу чи порядку голосування і тільки до моменту головуючого до голосування, яке виголошується словами : «Голосуємо».

Стаття  30.  Розгляд питань на пленарних засіданнях.

 1. Обговорення питання на засідання ради включає :
  • доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
  • співдоповіді(у разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;
  • виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до поправок чи рекомендацій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з документами відповідної комісії;
  • голосування проекту рішення за основу;
  • внесення, виступ ініціатора внесення поправки й обговорення поправки;
  • виступи по одному представнику від постійних комісій, які бажають виступити;
  • виступи представників від кожної зареєстрованої фракції, групи які бажають виступити;
  • виступи депутатів, що записались на виступ;
  • оголошення головуючим на засіданні про припинення виступу;
  • уточнення і оголошення головуючим на засіданні поправок, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;
  • виступ з мотивів голосування депутата – ініціатора внесення поправки, що розглядається, якщо він не використав права на виступ перед оголошенням припинення обговорення;
  • виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції, групи, які бажають виступити;
  • Голосування за проект в цілому.
 2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу чи прийняття процедурного рішення про скорочення обговорення, головуючий на засіданні оголошує про припинення обговорення.

Стаття  31.  Скорочене обговорення проектів рішень.

Деякі питання порядку денного можуть за рішенням сесії розглядатися за скороченою процедурою, яка включає :

а) голосування за основу;

б) виступи депутатів, виступи ініціаторів  з внесенням і обговоренням поправок;

в)  виступ голови або представника профільної комісії, якщо приймається рішення щодо питання,   яке має рекомендації цієї комісії;

г)  оголошення головуючим поправок, які надійшли та будуть ставитися на голосування, уточнення їх за необхідністю;

д)  голосування за проект в цілому.

Стаття 32.  Перерви для узгодження позицій фракцій.

Після обговорення питання порядку денного до початку голосування головуючий, голова постійної комісії чи керівник фракції може внести вмотивовану пропозицію про перерву у засідання для узгодження позицій не більше 10 хвилин. Така позиція ставиться на голосування без обговорення і приймається простою більшістю голосів.

Стаття 33.  Пропозиції і поправки до проектів рішень.

 1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки.
 2. Якщо окрема думка депутата містить поправки щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці поправки і ставить їх також на голосування.
 3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може прийматися без обговорення.

Стаття  34.  Альтернативні поправки та пропозиції.

 1. У разі коли дві або більше пропозицій чи поправок до тексту, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції чи поправки), рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятою для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших і решта на голосування не ставиться. Однією з альтернатив може бути прийняття проекту рішення за основу і відправлення проекту на доопрацювання у комісіях ради.
 2. Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятною для подальшого розгляду не надійшло жодної поправки, вона вважається прийнятою у цілому; в інших випадках її подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюються на загальних засадах без врахування голосування про її прийнятність до розгляду.
 3. Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена постійною комісією ради, вона ставиться на голосування першою.

Стаття  35.  Поправки до пропозицій.

 1. Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція.
 2. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не ставиться. Після голосування поправок до пропозиції на голосування у цілому ставиться пропозиція з внесеннями до неї поправками.

Стаття  36.  Голосування пропозицій та поправок.

 1. Тексти пропозиції чи поправок, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається депутат, що ініціював внесення тексту.
 2. Після голосування всіх поправок проект рішення голосується в цілому.
 3. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

Стаття  37.  Оголошення головуючим початку голосування.

 1. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
 2. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.
 3. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.

Стаття  38.  Рішення ради.

 1. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні. При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається селищний голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради і враховується його голос.
 2. Якщо селищний голова у двотижневий термін не вніс зупинене рішення на розгляд ради, або рада відхилила зауваження селищного голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, воно набирає чинності з моменту його оприлюднення в загальному порядку.
 3. Селищний голова не може закрити сесію, поки не підписані, або не переглянуті, прийняті радою рішення сесії згідно переліку питань, що містилися в розпорядженні селищного голови про скликання сесії.
 4. Рішення ради набуває чинності з моменту його підписання головуючим , який головував на засіданні ради, або в інших випадках : після його оприлюднення, після дати яка зазначена в самому рішенні чи інші терміни , які встановлені радою.
 5. Рішення ради видаються чи надсилаються відповідним посадовим чи зацікавленим особам, підприємствам, установам, організаціям тощо після належного їх оформлення після 10-ти днів по завершенні засідання сесії.

Стаття  39.  Рішення ради з процедурних питань.

 1. Рада може прийняти рішення з процедурних питань (надалі – процедурне рішення), зазначених у цьому регламенті, без підготовки у постійних комісіях та включення до порядку денного і таке, що не потребує окремого документального оформлення.
 2. Процедурне рішення приймається відразу після обговорення не менше 1/3 депутатів від загального складу ради і заноситься до протоколу пленарного засіданні ради.
 3. Процедурними вважаються також питання щодо визначення способу розгляду питань на засіданні ради, зокрема :
  • про перерву у засіданні, перенесення чи закриття засідання;
  • про проведення додаткової реєстрації;
  • про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії у цілому;
  • про надання додаткового часу для виступу;                                   
  • про зміну черговості виступів;
  • про надання слова запрошеним на засідання;
  • про взяття інформації до відома і про передачу на вивчення окремого питання на розгляд відповідної комісії ради;
  • про терміновість розгляду окремих питань порядку денного;
  • про визначення способу проведення голосування;
  • про форму бюлетеня для таємного голосування;
  • про перерахунок голосів;
  • про встановлення терміну відповіді на депутатський запит, а також про перехід до розгляду змісту відповіді на депутатський запит.
  • про проект рішення, який не отримав необхідної більшості голосів на підтримку і вважається відхиленим;

При виникненні сумніву, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, радою про це приймається процедурне рішення.

Стаття  40.  Порядок прийняття радою рішень.

 1. Рішення ради приймається відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради за винятком випадків, зазначених у Регламенті.
 2. Проект рішення який не отримав необхідної більшості голосів на підтримку за основу, або після обговорення в цілому, вважається відхиленим. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання як процедурне рішення ради з зазначенням результатів голосування.
 3. Відхилене рішення не може повторно виноситись на голосування на даній сесії.
 4. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування.
 5. Прийняття рішень з процедурних та організаційних питань роботи ради, спрямованих на одноразове відхилення закріплених у регламенті положень, здійснюється двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.
 6. Рішення ради з будь-якого питання приймається після його обговорення. Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засідання, якщо жоден з депутатів не заперечує на пленарному засіданні проти цього.
 7. Рада також може перенести розгляд проекту рішення на наступне пленарне засідання зі здійсненням необхідного доопрацювання авторами рішень, але зобов’язана розглянути кожне питання порядку денного.
 8. Процедура обговорення та голосування питання порядку денного пленарного засідання сесії, по якому запрошений заявник, проводиться після виступу цього заявника, наданих ним відповідей на можливі запитання депутатів селищної ради, головуючого, працівників апарату виконавчого комітету селищної ради. Саме обговорення та голосування проходить без участі та присутності заявника (заявників, інших присутніх осіб, які не є депутатами селищної ради), який на ці моменти повинен залишити приміщення, де проходить пленарне засідання сесії.

Стаття  41.  Таємне голосування.

 1. Таємне голосування проводиться бюлетенями за процедурним рішенням ради та у випадках, передбачених регламентом та чинним законодавством України. При цьому депутат, що бере участь у голосуванні, відзначає у виданому йому бюлетені вибрані ним варіанти з тих, що виносяться на голосування.
 2. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів :
  • час і місце проведення голосування;
  • порядок заповнення бюлетеня;
  • критерії визнання бюлетеня недійсним;
  • порядок організації голосування.
 3. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються виконавчим апаратом ради за підготовленою формою і затвердженою процедурним рішенням ради.
 4. Перед початком таємного  голосування лічильна комісія :
  • отримує від виконавчого апарату ради список всіх депутатів та бюлетені для таємного голосування;
  • встановлює скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування;
 5. На підставі посвідчення депутата ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування.
 6. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів.
 7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії оголошує результати голосування. Протокол лічильної комісії затверджується радою.

РОЗДІЛ  ІV.  СПЕЦІАЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ.

 1. З ініціативи не менш як третини від загального складу ради може проводитися голосування про недовіру селищному голові;
 2. Голова постійної комісії може бути у будь-який час відкликаний радою з посади голови комісії. Пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради вносяться :
  • селищним головою ;
  • секретарем ради;
  • за рішенням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії);
  • за ініціативою не менш як третини депутатів присутніх в залі, під час заслуховування комісії;
  • за рішенням фракції, членом якої є даний депутат;
 3. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного члена з членів комісії, визначеного нею. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його компетенції. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.

Стаття 42.  Спеціальні процедури затвердження членів виконкому

 1. Постійні комісії та фракції (групи) ради для обговорення кандидатур до складу виконавчого комітету ради мають право вимагати та отримувати від селищного голови чи секретаря ради інформацію щодо цих кандидатур.
 2. На вимогу постійних комісій та фракцій (груп) ради, претендент на посаду заступника селищного голови виступає на пленарному засіданні, відповідає на запитання та обговорюється на пленарному засіданні.
 3. В обговоренні кандидатури на посаду заступника селищного голови, членів виконкому можуть брати участь тільки депутати.
 4. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.
 5. Якщо запропонована селищним головою кандидатура не дістала підтримки необхідної більшості депутатів, селищний голова представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове голосування.
 6. Під час розгляду питання про звільнення із займаної посади заступника селищного голови, керівників утворених радою органів, на вимогу постійних комісій та фракцій (груп) ради, заступнику селищного голови і керівникам вказаних органів може надаватись слово для виступу та відповідей на запитання.

Стаття 43.  Проект бюджету.

 1. Підготовка проекту бюджету здійснюється виконавчим апаратом ради, виконавчим комітетом у співпраці з постійними комісіями ради.
 2. Після затвердження звіту про виконання бюджету за минулий рік на основі інформації про виконання бюджету та прогнозів про соціально-економічний розвиток рада приймає рішення про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік. Проект рішення виноситься на засідання ради селищним головою з врахуванням пропозицій інших постійних комісій ради.
 3. Проект бюджету має бути розроблений на основі рішення про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік, відхилення від неї повинні бути зазначені окремо і ґрунтовно вмотивовані.                  
 4. Проект бюджету надається депутатам та розглядається на постійній комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету, підприємництва, торгівлі та побуту. Засідання постійної комісії відбувається за участю селищного голови, заступника селищного голови, секретаря селищної ради та головного бухгалтера виконавчого апарату селищної ради. Постійна комісія готує свої вмотивовані пропозиції щодо поправок до проекту бюджету.
 5. Поправки можуть бути лише такого змісту :
  • скоротити статтю видатків (доходів);
  • виключити статтю видатків (доходів);
  • збільшити статтю видатків (доходів);
  • додати нову статтю видатків (доходів).                          
 6. Бухгалтер виконавчого апарату ради готує доповідь про бюджет, а постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету, підприємництва, торгівлі та побуту готує співдоповідь про підтримані поправки і перелік відхилених поправок, врахування у проекті бюджету висновків і пропозицій постійної комісії. Якщо проект бюджету не підтримується, рада приймає рішення  про повернення проекту  на доопрацювання з врахуванням всіх зауважень та пропозицій депутатів та постійних комісій  з дотриманням вимог, зазначених у цій статті.
 7. Виконавчий комітет ради, виконавчий апарат ради до двох тижнів доопрацьовує проект бюджету відповідно до доручення ради і подає доопрацьований проект на затвердження.

Стаття 44.  Дотримання дисципліни та норм етики депутатами на пленарному засіданні.

 1. Під час засідання ради особи, присутні на пленарному засіданні не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням, вживанням нецензурних слів, ображати або переривати виступаючого, розмовляти по мобільному телефону тощо). При наявності мобільного телефону, перевести його в беззвучний режим або відключити. Якщо присутня на пленарному засіданні особа своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає її персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом засідання, процедурним рішенням рада може запропонувати цій особі залишити зал до кінця засідання.
 2. Якщо особа відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання цією особою вимоги головуючого. Головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання., оголосивши час проведення наступного.
 3. Якщо промовець виступає без дозволу головуючого на засіданні та перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу промовця, виголошена після позбавлення його слова, не включається до запису та протоколу засідання.        
 4. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачить його слова та дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або у кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, йоли йому буде надано слово.
 5. У разі оголошення перерви або закриття засідання у зв’язку з обставинами, зазначеними у п. 1 та п. 2 цієї статті, рада збирається у наступний за розкладом пленарних засідань день, або наступного дня в цей же час, якщо інший термін не буде оголошений головуючим.

Стаття 45.  Зауваження та запитання щодо організації розгляду  питань.

 1. При переході до чергового питання порядку денного або наприкінці засідання депутат має право звернутися до головуючого на засіданні із зауваженнями і запитаннями щодо організації розгляду питань і ведення засідання, отримати відповідь на свої запитання і дати їм оцінку.
 2. У разі порушення регламенту головуючим на засіданні , рада після скороченого обговорення може двома третинами голосів від загального складу ради прийняти рішення про заміну головуючого на засіданні після попередження.

Стаття  46.  Протокол пленарного засідання ради.

 1. Засідання ради протоколюються секретарем ради та працівниками виконавчого апарату ради. У протоколі фіксуються :
  • день, місце, початок і час закінчення засідання ради, тривалість перерви;
  • прізвище та ім’я головуючого на засіданні ради та прізвища й імена присутніх депутатів (список зареєстрованих депутатів на пленарне засідання сесії ради оформляється як додаток до протоколу);
  • прізвища та імена присутніх на засіданні ради запрошених осіб і членів територіальної громади;
  • питання порядку денного, винесені на розгляд пленарного засідання сесії та спосіб їх вирішення;
  • перелік рішень ;
  • результати поіменного голосування.
 1. Протокол оформляється за скороченою схемою ( без фіксування тексту обговорення, виступів, реплік тощо ).
 1. Протокол пленарного засідання ради підписується головуючим та секретарем засідання із зазначенням посади, прізвищ та ініціалів.
 2. Остаточне оформлення протоколу здійснюється секретарем ради на протязі трьох днів після отримання всіх підписаних головуючим рішень, які були прийняті на засіданні ради.                                                                                 

                 РОЗДІЛ V.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

 1. Регламент ради затверджується на пленарному засіданні ради не менше 2/3 голосів від загального складу депутатів ради.
 2. Контроль за дотриманням регламенту покладається на селищного голову та секретаря ради. Під час пленарного засідання ради контроль за дотриманням регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні та секретаря.
 3. Зміни та доповнення до регламенту ради вносяться на розгляд пленарного засідання ради у порядку, передбаченому цим регламентом. Рішення ради про внесення змін та доповнень до регламенту ради приймається більшістю від загального складу депутатів ради. У випадку, якщо зміни не були підтримані, регламент залишається в попередній редакції.

 

                                     Козівський

                               селищний  голова                                         Адамів Я.Б.