КП «Благоустрій»

КП «Козова Комунсервіс»

КУ «Центр надання соціальних послуг»

КУ «Трудовий архів»

КП «Бюро технічної інвентаризації»

КП «Козовапроєкт»

КП «Козова-тепло» (в процесі ліквідації)

КНП «Козівської ЦРЛ КСР»

КНП «Центр ПМСД Козівської селищної ради»

Редакція Козівського селищного комунального радіомовлення (в процесі ліквідації)

 

 

 

                                                                           Додаток 1

                                                            до рішення Козівської селищної ради

                                                                     від 22 березня 2018 р. № 1057

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок призначення на посади та звільнення з посад
керівників підприємств, установ, організацій, що належать до
комунальної власності територіальної громади смт Козова

 

І. Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади смт Козова. Основні вимоги цього Положення щодо порядку укладення та розірвання контрактів, розроблені з урахуванням вимог Кодексу законів про працю України, Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 19.03.93 № 203 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності», від 02.08.95 № 597 «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності», інших нормативних актів з цього питання.

1.2. Дія Положення поширюється на керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади смт Козова (далі Керівник).

 

ІІ. Порядок призначення на посаду

 

2.1. Призначення на посаду та звільнення з посади Керівників здійснюється тільки шляхом  укладання  з  ними  контракту, що є підставою селищному голові для видачі розпорядження про призначення на посаду Керівника на роботу з дня, встановленого у контракті за угодою сторін. Погодження кандидатури Керівника здійснюється за рішенням селищної ради на підставі  висновку постійної комісії селищної ради з питань агропромислового комплексу, комунального господарства, земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку та охорони довкілля.

Пропозиції щодо кандидатури на посаду Керівника можуть вноситись селищним головою, депутатами селищної ради, загальними зборами трудового колективу об’єкта, громадянами України.

Для розгляду питання призначення на посаду Керівника на ім’я селищного голови подається заява особи, яка претендує на дану посаду.

До заяви додаються наступні документи :

- автобіографія;

- копія документу про освіту;

- копія трудової книжки;

- копія паспорта;

- копія ідентифікаційного номера;

- особовий листок з обліку кадрів;

- згода на збір та обробку персональних даних;

- пропозиції кандидата щодо ефективності діяльності, перспектив розвитку об’єкта;

- інші документи, передбачені чинним законодавством.

         Заяви подані без відповідних документів до розгляду не приймаються.

Всі документи подаються державною мовою.

 2.2. Кандидатура на посаду Керівника має відповідати кваліфікаційним вимогам відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик та володіти індивідуально-психологічними якостями та рисами, такими як здібність до прийняття управлінських рішень та бачення перспективи, схильність до лідерства, відповідні моральні якості та високий інтелектуальний потенціал.

2.3. Оголошення про відкритий відбір кандидатів на посаду Керівника оприлюднюється на веб-сайті селищної ради за рішенням селищної ради. З метою широкого поширення інформації про посаду така інформація може бути додатково оприлюднена на інших веб-сайтах або в засобах масової інформації. Пропозиції щодо широкого поширення інформації про вакантну посаду Керівника можуть вноситись селищним головою, депутатами селищної ради, загальними зборами трудового колективу.

2.4. Громадяни України, які бажають взяти участь у відборі, подають необхідні документи протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.

2.5. Постійна комісія селищної ради з питань агропромислового комплексу, комунального господарства, земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку та охорони довкілля розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для призначення, здійснює відбір та подає висновок стосовно визначеної кандидатури і відповідний проект рішення на розгляд сесії.

2.6. На підставі поданих документів та висновку постійної комісії селищної ради з питань агропромислового комплексу, комунального господарства, земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку та охорони довкілля сесія селищної ради приймає рішення про погодження кандидатури на посаду Керівника.

2.7. В разі неприйняття сесією селищної ради рішення про погодження  відповідної кандидатури на посаду Керівника, питання про погодження кандидатури на посаду Керівника  виноситься на розгляд наступної сесії селищної ради з внесенням пропозиції щодо іншої кандидатури з числа осіб, які претендували на посаду Керівника.

2.8. Контракт є підставою селищному голові для видачі розпорядження про прийняття Керівника на роботу з дня, встановленого у контракті за угодою сторін.

ІІІ. Зміст контракту

 

3.1. З керівником укладається контракт за типовою формою (додаток 2 до цього рішення), на термін від 1 до 3 років. Контракт з новопризначеним Керівником укладається на термін від 6 місяців до 1 року.

3.2. У контракті передбачаються строк його дії, вимоги до професійної діяльності, ефективного використання і збереження майна, права, обов'язки та відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці, умови розірвання контракту згідно цього Положення, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих зобов'язань.

3.3. Контракт з Керівником підписується селищним головою.

3.4. Контракт з Керівником не повинен містити необґрунтованих вимог щодо показників або положень, що суперечать чинному законодавству.

3.5. Контракт з Керівником укладається в письмовій формі у двох примірниках. Один примірник контракту зберігається в селищній раді, другий у Керівника. Всі примірники контракту мають однакову юридичну силу.  

3.6. Контракт набуває чинності з дати його підписання сторонами. Зміни та доповнення до контракту вносять за згодою сторін у письмовій формі.

3.7. Керівник звітує на сесії селищної ради про виконання функціональних обов'язків, фінансово-господарську діяльність об'єкту, збереження та ефективність використання майна у терміни визначенні Регламентом селищної ради.

3.8. За два місяці до закінчення терміну дії контракту Керівник подає до селищної ради письмову заяву про призначення його на посаду та укладення Контракту на новий термін.

У  випадку не надання у встановлений термін заяви питання про його призначення на посаду Керівника та укладення Контракту на новий термін не розглядається. Керівник звільняється з роботи в зв’язку з закінчення терміну дії контракту.

ІV. Порядок припинення контракту та звільнення керівника

 

4.1. Звільнення з посади Керівника здійснюється на підставі розпорядження селищного голови:

- за ініціативою Керівника;

- за ініціативою селищної ради;

- за наявності відповідного рішення суду;

- в зв’язку із закінченням терміну дії контракту;

- у разі смерті Керівника;

- з інших підстав, передбачених законодавством, контрактом.

4.2. Контракт з Керівником може бути розірваний до закінчення строку його дії на підставах, передбачених законодавством чи контрактом. Розірвання контракту з ініціативи селищної ради або керівника проводиться з урахуванням гарантій та вимог, встановлених законодавством.

4.3. Керівник може бути звільнений з посади, а контракт розірваний з ініціативи селищної ради до закінчення терміну його дії:

- у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього  контрактом;

- у разі одноразового грубого порушення Керівником вимог законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, внаслідок чого для об'єкту настали значні негативні наслідки (нанесено збитки, виплачено штрафи і т.п.);

- у разі невиконання об'єктом зобов'язань перед селищним бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а також зобов'язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати з вини Керівника;

- у разі непогодження з селищною радою кошторисів доходів та видатків об'єкта;

- у разі неефективного використання бюджетних коштів за результатами проведеної (службової) перевірки, ревізії, аудиту.

4.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії у випадках:

а) систематичного невиконання селищною радою своїх обов’язків за контрактом чи прийняття селищною радою рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права керівника, втручання у його оперативно-розпорядницьку діяльність, яка може призвести чи призвела до погіршення економічних результатів діяльності об’єкту комунальної власності територіальної громади;

б) хвороби чи інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за контрактом, та з інших поважних причин.

4.5. Для розірвання контракту  з ініціативи селищної ради  селищний голова  подає на розгляд профільної постійної комісії та сесії селищної ради:

4.5.1.Інформацію про невиконання Керівником умов, передбачених контрактом, з пропозицією про необхідність розірвання контракту;

4.5.2.Звіт Керівника про використання майна і прибутку та виконання умов контракту;

4.5.3.Пояснення Керівника про причини невиконання умов контракту;

     4.5.4.Примірник діючого контракту з Керівником.

 

          4.6. Питання розірвання контракту з Керівником з ініціативи селищної ради обговорюється на засіданні профільної постійної комісії та сесії селищної ради,  селищний голова  видає  розпорядження про притягнення до відповідальності Керівника, звільнення з роботи, інше.

4.7. У разі дострокового розірвання контракту з Керівником селищний голова видає розпорядження  про звільнення з посади Керівника. Одночасно  цим розпорядженням у разі необхідності покладається на посадову особу, працівника підприємства виконання обов’язків Керівника до часу призначення Керівника.

4.8.  У разі відмови селищної ради укласти контракт з Керівником трудовий договір з ним розривається на підставі пункту 8 статті 36 Кодексу законів про працю України. У разі відмови Керівника укласти контракт трудовий договір з ним припиняється на підставі  статті 38 Кодексу Законів про працю України.

4.9. Спори між сторонами контракту розглядаються в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 

Секретар селищної ради                                      Смерека С.В.

 

 

 

 

   Додаток 2

                                                                        до рішення Козівської селищної ради

                                                                        від 22 березня 2018 р. № 1057                                                                    

                            

Типова   форма   контракту

з  керівниками  підприємств, установ, організацій, що належать
до комунальної власності територіальної громади смт Козова

 

«____» _________20___ року                                                            смт. Козова

 

Козівська селищна рада (далі – Засновник/Власник), в особі селищного голови ___________________________, згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рішення ___ сесії  Козівської селищної ради № _______ від ______________20____ року   з одного боку, та громадянин ____________________________________  (далі – Керівник), з другого боку, уклали цей строковий трудовий договір (контракт) про наступне:

________________________________ призначається на посаду Керівника комунального підприємства___________________________________________  _________________________________________________ строком на_____ років.

з «___»_________20___ року по «___» ________20___ року. 

 

 1. Загальні положення.
 1. За цим строковим трудовим договором (контрактом) Керівник зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію закладу здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, установою, організацією комунальної власності територіальної громади селища Козова «_____________________________________________________» (далі - Об’єктом), забезпечувати ефективне його функціонування, розвиток його матеріальної-технічної бази, раціональне використання і зберігання майна, а Засновник/Власник  зобов’язується створювати необхідні умови для роботи Керівника.

Заробітна плата, грошова винагорода та надання соціально-побутових благ виплачується за рахунок об’єкту.

 1. Цей строковий трудовий договір (контракт) є угодою на підставі якої виникають трудові відносини між Засновником/Власником і Керівником, з однієї сторони, та з об’єктом і Керівником, з другої сторони.
 2. Керівник, який уклав цей строковий трудовий договір (контракт), є представником Засновника/Власника при реалізації повноважень, функцій, обов’язків, передбачених Статутом установи, цим контрактом, законами України та іншими законодавчими актами.
 3. Керівник підзвітний Засновнику/Власнику в межах повноважень, встановлених чинним законодавством. Рішення Засновника/Власника є обов’язковими до виконання Керівником.

 

2 Права та обов’язки сторін.

 1. Керівник здійснює поточне керівництво Об’єктом, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує зберігання майна, виконання завдань, передбачених Статутом, цим строковим трудовим договором (контрактом), рішеннями селищної ради.
 2. Керівник зобов’язується через адміністрацію об’єкту:

              забезпечити ведення бухгалтерського обліку закріпленого за об’єктом майна, використовувати його за цільовим призначенням;

              не здавати в оренду, не продавати, не передавати чи іншим способом не відчужувати майно без погодження Засновника/Власника;

              вжити всіх можливих заходів щодо здійснення, в разі необхідності, поточного і капітального ремонту приміщень і споруд. Реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення та капітальний ремонт нерухомого майна здійснювати лише після погодження з селищною радою;

              дотримуватись природоохоронних, санітарних норм та правил протипожежної безпеки;

              забезпечувати досягнення ефективності використання майна, своєчасне і повне внесення платежів до бюджету, Пенсійного фонду та виплату заробітної плати працівникам об’єкту;

              за результатами роботи за квартал, рік подавати селищній раді фінансову звітність, а до 15 числа поточного місяця - інформацію про результати фінансово-господарської діяльності об’єкта у попередньому місяці;

              погоджувати структуру об’єкту та зміни до неї, створення нових структурних підрозділів відповідно до Статуту установи;

              забезпечувати умови праці та соціальний захист працівників об’єкту.

 1. Засновник/Власник  має право проводити службові перевірки діяльності Об’єкта, а також вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків щодо управління об’єктом та розпорядження його майном.  
 2. Керівник має право:

              діяти від імені Об’єкту, представляти і захищати його інтереси у відносинах з іншими підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

              укладати від імені Об’єкту цивільні та господарські угоди самостійно – на суму, що не перевищує 100,0 тис.грн., за погодженням Засновника/Власника – на суму понад 100,0 тис.грн.;

              видавати доручення;

              відкривати рахунки в банках;

              розпоряджатися коштами Об’єкту, накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

              в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження та давати вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Об’єкту;

              призначати та звільняти працівників Об’єкту, керівників структурних підрозділів, затверджувати положення цих підрозділів;

              вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Статутом Об’єкту та цим контрактом до компетенції Керівника.

 1. Керівнику належать закріплені за ним повноваження, права, які поширюються на Об’єкт законодавчими та іншими нормативними актами.
 2. Керівник укладає трудові договори з працівниками Об’єкту відповідно до чинного законодавства.
 3. При укладенні трудових договорів з працівниками Об’єкту, визначенні і забезпеченні умов їх праці та відпочинку, Керівник керується трудовим законодавством, статутом Об’єкту, колективним договором, виходячи з наявних фінансових можливостей.
 4. Засновник/Власник:

надає інформацію на запит Керівника;

     здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю, ефективністю використання і збереження закріпленого за Об’єктом майна;

     своєчасно вживає заходів до запобігання банкрутству закладу у разі його неплатоспроможності;

     заслуховує звіт Керівника про його дії щодо виконання ним службових обов’язків з управління Об’єктом;

     звільняє Керівника достроково: за вимогою самого Керівника,  у випадку порушення ним норм чинного законодавства України, умов даного строкового трудового договору (контракту), невиконання рішень Засновника/Власника, в інших випадках передбачених законодавством України.

 

3 Умови матеріального забезпечення керівника

 1. За виконання обов’язків, передбачених цим строковим трудовим договором (контрактом), Керівнику виплачується за рахунок коштів Об’єкту посадовий оклад згідно штатного розкладу, який встановлюється у відповідності до вимог чинного законодавства.
 2. Керівнику щорічно надається відпустка згідно з законодавством України. Керівник погоджує з Засновником/Власником час та порядок використання відпустки (початок, завершення, одноразово чи частинами, інше).
 3. Оплата праці Керівника коригується відповідно до змін посадових окладів чи тарифних ставок на коефіцієнт зміни згідно з чинним законодавством України.
 4. Преміювання Керівника, який уклав цей контракт, здійснюється згідно з умовами преміювання, що діють на даному об’єкті.

 

 1. Відповідальність сторін. Вирішення спорів.
 1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим строковим трудовим договором (контрактом), сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства та цього строкового трудового договору (контракту).
 2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

5 Зміни, доповнення та розірвання контракту.

 1.  Зміни та доповнення до цього строкового трудового договору (контракту) вносяться шляхом підписання додаткових угод.
 2. Цей строковий трудовий договір (контракт) припиняється:

    у зв’язку з  закінченням строку дії;

    за згодою сторін;

    до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктами 21 і 22 цього контракту;

    з інших підстав, передбачених «Положенням про порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади селища Козова» та законодавством України.

 1. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Засновника/Власника до закінчення терміну його дії:

              у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків покладених на нього цим строковим трудовим договором (контрактом);

              у разі одноразового грубого порушення Керівником вимог законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, внаслідок чого для об'єкту настали значні негативні наслідки (нанесено збитки, виплачено штрафи і т.п.);

              у разі невиконання Керівником рішень Засновника/Власника;

              у разі невиконання Об’єктом зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, а також невиконання зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам;

              за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

              у разі грубого порушення законодавства під час використання фінансових ресурсів Об’єкту, у тому числі при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти;

              у разі неефективного використання бюджетних коштів за результатами проведеної (службової) перевірки, ревізії, аудиту.

              у разі непогодження з селищною радою кошторисів доходів та видатків об'єкта;

              з інших підстав.

 1. Керівник може за своєю ініціативою розірвати строковий трудовий договір (контракт) до закінчення  строку його дії у випадку хвороби чи інвалідності, що перешкоджають виконанню обов’язків за цим строковим трудовим договором (контрактом), з інших поважних причин, за власним бажанням.
 2. У разі дострокового припинення строкового трудового договору (контракту) з незалежних від Керівника причин, грошова виплата йому здійснюється згідно з чинним законодавством України.
 3. За 2 місяці до закінчення строку дії строкового трудового договору (контракту) він може бути за згодою сторін укладений на новий строк.
 4. Якщо розірвання строкового трудового договору (контракту) проводиться на підставах, обумовлених у ньому, про це зазначається в трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.
 5. Про наміри розірвати строковий трудовий договір (контракт)  Керівник повинен письмово попередити Засновника/Власника за два тижні. За цей період Керівник повинен передати керівництво справами особі, визначеній селищним головою, про що скласти акт прийому-передачі.
 6.  Засновник/Власник вправі відмовити керівнику в достроковому розірванні строкового трудового договору (контракту), з обґрунтуванням причин відмови.

 

6 Термін дії строкового трудового договору (контракту).

 1. Цей строковий трудовий договір (контракт) діє з «___»______20__ року до «___________ 20___ року.
 2. Строковий трудовий договір (контракт) набирає чинності з дати підписання його сторонами.
 3. Цей контракт складений в двох примірниках на ___-х аркушах, які зберігаються у кожної із сторін  і мають однакову юридичну силу

 

7 Адреса та підписи сторін.

 1. Відомості про підприємство

Повна назва

Адреса

Розрахунковий рахунок №_____________ в____________________________

 

 1. Відомості про Засновника/Власника

Повна назва

Адреса

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника Засновника/Власника

Службовий телефон керівника Засновника/Власника

 

 1. Відомості про Керівника:

Домашня адреса __________________________________________________

Домашній телефон_________________________________________________

Службовий телефон________________________________________________

Паспорт серія__ №________ виданий "  "   19 р. (назва органу, що видав паспорт)

 

 1. Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожній із сторін і мають однакову юридичну силу.

 

     Від Засновника/Власника                                    Керівник

    ____________________________                    ______________________________            _________________________________              ______________________________
(Посада, прізвище, ім'я, по батькові)                    ( Прізвище, ім'я, по батькові )
 

_______________________          _____________________ 

(підпис)                                                           (підпис)
    М. П.    "   "           20__ р.                            "  "                 20__  р.

 

 

 

 

 


 

       Секретар селищної ради                                        Смерека С.В.