Поняття та ознаки адміністративного договору

  • 109

     Відповідно до  Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що адміністративний договір - спільний правовий акт суб’єктів владних повноважень або правовий акт за участю суб’єкта владних повноважень та іншої особи, що ґрунтується на їх воле узгодженні, має форму договору, угоди, протоколу, меморандуму тощо, визначає взаємні права та обов’язки його учасників у публічно-правовій сфері і укладається на підставі закону:

- для розмежування компетенції чи визначення порядку взаємодії між -суб’єктами владних повноважень;

- для делегування публічно-владних управлінських функцій;

- для перерозподілу або об’єднання бюджетних коштів у випадках, визначених законом;

- замість видання індивідуального акта;

- для врегулювання питань надання адміністративних послуг.

    Тобто під адміністративним договором слід розуміти публічну угоду двох чи більше суб’єктів адміністративного права, один з яких завжди є суб’єктом публічної адміністрації.

    Ознаками адміністративного договору є:

-суб’єктивна – у ньому обов’язково бере участь суб’єкт публічної адміністрації;

-предметна – його змістом є права та обов’язки сторін, що випливають із -владних управлінських функцій суб’єкта публічної адміністрації.

    Видами адміністративних договорів є:

-координаційні договори, що укладаються між рівнозначними суб’єктами публічної адміністрації;

-субординаційні договори, що укладаються між суб’єктами публічної адміністрації, які перебувають у відносинах влади–підпорядкування;

-мирові угоди, що укладаються між суб’єктами права з метою врегулювання -конфлікту на основі взаємних поступок;

-договори обміну зобов’язаннями, коли суб’єкти права беруть на себе зустрічні зобов’язання;

-договори про кооперацію, що укладаються між суб’єктами публічної адміністрації та приватними особами з метою реалізації публічних повноважень.

     Статтею 18 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом.

    Держава є суб’єктом публічного права. При цьому вона бере участь у цивільних правовідносинах або безпосередньо через відповідні державні органи, або опосередковано через створювані нею юридичні особи. Проте, у будь-якому випадку цивільні права та обов’язки виникають для держави як єдиного суб’єкта цивільних правовідносин. Зазначений висновок також базується на положенні ст. 170 Цивільного кодексу України: держава набуває і здійснює цивільні права та обов’язки через органи державної влади у межах їхньої компетенції, встановленої законом.

    Ознаки такого договору:

- предмет договору – публічні правовідносини у процесі реалізації певним суб’єктом владних управлінських функцій;

- суб’єкти договору – один із суб’єктів наділений владними повноваженнями;

- обов’язкова наявність адміністративної правосуб’єктності сторін;

- мета договору – задоволення публічних інтересів.

    Передумови укладання адміністративного договору:

- нормативні;

- програмно–цільові;

- компетенційні;

- адміністративно–процедурні.

    Протиправні адміністративні договори мають ознаки:

- нікчемності адміністративного договору;

- недійсності адміністративного договору;

- юридичних наслідків протиправності адміністративного договору.

Фото без опису