РЕГЛАМЕНТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Козівської селищної ради
від 10  грудня  2015 року № 17
зі змінами від 21.04.2016 року

Р Е Г Л А М Е Н Т

Козівської селищної ради сьомого скликання

Розділ І.  Загальні положення.

Стаття  1. Рада, як представницький орган місцевого самоврядування.

 1. Козівська селищна рада (надалі - рада) – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади смт. Козова і приймати від її імені рішення та здійснює в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим регламентом.
 2. Регламент ради (надалі – регламент) встановлює порядок скликання, проведення та роботи першої та подальших чергових та позачергових сесій ради, а також визначає порядок :

- прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії;

- призначення та оприлюднення інформації про пленарні засідання ради та відповідних документів;

- підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях;

-  складання та підписання протоколу засідань ради;

-  затвердження структури виконавчих та інших органів ради, їх  формування, обрання та затвердження посадових осіб ради;

- формування та організації роботи тимчасових контрольних комісій та інших органів ради;

-  участі депутатських фракцій і груп у роботі.

Стаття 2.  Місце проведення та мова ведення засідань ради.

 1. Рада проводить пленарні засідання у актовому залі Козівської школи мистецтв по вулиці Грушевського, 34 смт Козова або в іншому місці, визначеному у розпорядженні селищного голови про скликання сесії.
 2. Засідання ради можуть проводитися в іншому місці за рішенням ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від загального складу ради у встановленому регламентом порядку.
 3. Засідання ради ведуться, виступи, запитання, доповіді тощо виголошуються українською мовою, у тому числі запрошеним особам, та особами яким надано слово.
 4. Промовець, що є іноземцем або особою без громадянства, який не володіє українською мовою, може виступати іншою мовою із забезпеченням у разі необхідності перекладу його виступу державною українською мовою.

Стаття 3.  Використання технічних засобів.

 1. З метою фіксації ходу пленарних засідань ради, виступів депутатів, заслуховування доповідачів, фіксації результатів в окремого депутата та ради в цілому, виконавчий апарат ради може здійснювати аудіо та відеозаписи всього, чи частини проходження засідань.
 2. Під час проведення виїзних засідань при необхідності теж можна використовувати технічні записи для фіксації ходу та проведення виступів депутатів, заслуховування доповідачів, фіксації результатів голосування кожного окремого депутата та ради в цілому тощо.                                                                                                                                                                              

Стаття 4.  Гласність роботи ради.

 1. Робота ради та усіх її органів є гласною, крім випадів, встановлених законами України та цим регламентом.
 2. Гласність засідань ради забезпечується шляхом присутності бажаючих членів територіальної громади відвідувати засідання ради та її всіх органів і представників місцевих засобів масової інформації з подальшим оприлюдненням матеріалів ради.
 3. Присутність запрошених осіб, почесних гостей і членів територіальної громади регулюється процедурами встановленими цим регламентом.
 4. Організація висвітлення діяльності ради, органів та посадових осіб покладається на секретаря ради та секретаря виконавчого комітету ради.
 5. Під час засідань ради та її органів дозволяється проводити в залі фото і відеозйомки, відео- звукозапис, а також за рішенням ради транслювати засідання в Інтернеті, по радіо і телебаченню, через гучномовці за межі приміщення та будинку ради.
 6. Рішення ради та виконавчого комітету із зазначенням назви, дати, номера, короткого опису змісту можуть публікуватись у газеті, оголошуватись по радіо та розміщуватись на інформаційних стендах ради.
 7. Рада забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки.
 8. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє депутатів про запрошених осіб, почесних гостей та кількість присутніх членів територіальної громади, зачитуючи список та оголошуючи число присутніх.
 9. Місця для запрошених осіб, почесних гостей та присутніх членів територіальної громади відзначаються головуючим, якщо інше рішення не було прийнято депутатами.
 10. Право члена територіальної громади бути присутнім на пленарному засіданні може бути обмежено лише за повної відсутності вільного місця, чи у випадку розгляду на пленарному засіданні, відповідно до Закону, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, або за рішенням ради.
 11. Місця для депутатів відводяться в залі засідань на перших рядах окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради особи, які не є її депутатами (за винятком працівників виконавчого апарату ради) не повинні знаходитися у частині сесійного залу, що призначена для розміщення депутатів.
 12. На закритому засіданні ради мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана радою необхідною.
 13. Протоколи рішень ради є вільними для ознайомлення для будь-якого члена територіальної громади. Прийняття рішень та підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюються у порядку, встановленому окремим рішенням ради у межах чинного законодавства України.                                                                

Розділ  ІІ.  Депутат - представник інтересів територіальної громади. Посадові особи і органи.

Стаття 5.  Права депутата у раді та її органах.

Депутат ради наділяється всією повнотою прав, забезпеченням реалізації яких займаються виконавчі органи ради та інші органи, засновником чи співзасновником яких виступила рада. Якщо депутат вважає, що права його порушено під час проведення пленарного засідання чи під час роботи в раді чи на окрузі, він має право на окремий виступ та розгляд питання радою під час найближчого пленарного  засідання чергової чи позачергової сесії, зокрема шляхом оприлюднення на пленарному засіданні (між розглядом депутатських запитів та питань порядку денного) факту порушення його прав та оголошення депутатом пропозицій, щодо усунення порушень в подальшому.

Стаття 6.  Депутатські фракції.

 1. Забезпечення організації діяльності депутатів ради, депутатських фракцій, груп покладається на секретаря ради та виконавчий апарат ради. Секретар ради та виконавчий апарат ради забезпечують депутатів, депутатські фракції, групи приміщенням, необхідним обладнанням, організаційно-технічними засобами тощо для здійснення ними передбачених законами та цим регламентом функцій.
 2. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції, групи виконавчий апарат ради поширює серед депутатів підготовлені ними матеріали, як офіційні від депутатської фракції, групи.

Стаття 7.  Порядок реєстрації та припинення діяльності депутатських  фракцій та груп.

 1. Кожна депутатська фракція або група реєструється у секретаря ради. Умовою реєстрації є надходження до секретаря ради протоколу установчих зборів про сформування депутатської фракції (групи) підписаний особисто кожним депутатом, який увійшов до складу депутатської фракції (групи) та положенням про депутатську фракцію ( групу ).
 2. Головуючий або секретар ради на пленарному засіданні інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції (групи), її кількісний склад, голову депутатської фракції (групи) та членів фракції. У такому ж порядку повідомляється про зміни у складі депутатської фракції (групи).
 3. Про виключення депутата з депутатської фракції або групи інформує раду голова депутатської фракції або групи на пленарних засіданнях ради, перед початком розгляду депутатських запитів.      

Стаття  8.  Комісії ради.

 1. В Козівській селищній раді утворюється 3 постійних депутатські комісії за наступним переліком :

-  з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету, підприємництва, торгівлі та побуту;                                                                      

-  з питань агропромислового комплексу, комунального господарства, земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку та охорони довкілля;

-  з питань освіти, молоді, охорони здоров’я та громадського порядку, соціального захисту населення, культури та духовного відродження.

 1. 2. Роботу тимчасових контрольних комісій забезпечує виконавчий апарат ради, за мірою необхідності.
 2. Інші комісії ради утворюються з врахуванням наявності представництва всіх фракцій(груп), створених в раді.

Стаття  9. Голосування. Лічильна комісія.

 1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.
 2. Для підрахунку голосів із числа депутатів обирається лічильна комісія у складі не менше двох чоловік.
 3. Лічильна комісія обирається радою рішенням. Лічильна комісія не може складатися тільки з членів однієї депутатської фракції, групи.
 4. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.
 5. Підрахунок голосів при відкритому поіменному голосуванні здійснюється наступним чином : член лічильної комісії оголошує прізвище депутата, депутат говорить «за», «проти» чи «утримався»та проставляєсвій підпис у відповідний графі форми 1-ПГ,яка надається іншим членом комісії.
 6. Реєстраційний список депутатів, присутніх на засіданні, результати поіменного голосування (Форма 1-ПГ) додаються до протоколу сесії і є його невід’ємною частиною.
 7. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті ради, де розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування надаються за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

          Розділ III.  Організація роботи. Сесії та пленарні засідання.

Стаття 10. Перше  пленарне засідання ради.

 1. До початку першого пленарного засідання селищна виборча комісія за участю працівників виконавчого апарату ради здійснює реєстрацію новообраних депутатів, які прибули для участі в пленарному засіданні.
 2. Перше пленарне засідання першої сесії новообраної селищної ради  відкриває голова селищної виборчої комісії і веде його до складання присяги новообраним селищним головою.

      Голова селищної виборчої комісії інформує раду про результати голосування і підсумки виборів депутатів та селищного голови. Інформація голови селищної виборчої комісії береться до уваги.

 1. Після оголошення інформації про результати і підсумки виборів депутатів селищної ради та селищного голови, голова селищної виборчої комісії приводить до присяги новообраного селищного голову. Селищний голова, який склав присягу, підписує її текст.
 2. Після складання присяги селищний голова приступає до подальшого ведення пленарного засідання.

Стаття 11.  Відкриття сесії  ради.

 1. Відкриття сесії ради оголошується головуючим засідання на початку першого пленарного засідання.
 2. Сесія може бути закрита, тільки у тому випадку якщо рада розглянула всі питання порядку денного.
 3. При відкритті сесії і після її закриття виконується депутатами селищної ради Державний гімн України акапельним співом.

Стаття  12.  Скликання чергових та позачергових сесій ради.

 1. Чергові сесії скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з земельних питань – не рідше ніж один раз на місяць.
 2. Розпорядження селищного голови про скликання чергової сесії повідомляється депутатам не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії.
 3. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради, підписані ініціаторами у встановленому порядку, надаються секретарю ради з визначенням питань і з проектами документів, розгляд яких пропонується.
 4. Інформація про місце і час проведення та порядок денний пленарних засідань ради доводиться виконавчим апаратом ради, до відома кожного депутата у письмовій або електронній формі, у телефонному режимі або в інший можливий спосіб, а також розміщується на інформаційних стендах ради і при можливості повідомляється через засоби масової інформації.

Стаття  13.  Порядок денний сесії  ради.

 1. Порядок денний сесії ради формується відповідно до :
  • затвердженого радою плану роботи ради на рік, півріччя чи квартал;
  • пропозицій виконавчих органів, внесених не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії;
  • пропозиції, внесених у порядку місцевих ініціатив та громадських слухань, не пізніше як за 10 днів до початку сесії;
  • пропозиції депутатських фракцій, груп, постійних комісій, депутатів, внесених не пізніше як за 10 днів до початку сесії.
 2. Не рідше одного разу на рік вносяться питання про роботу постійних або тимчасових контрольних комісій та про виконання рішень і доручень ради. Не рідше одного разу на півріччя до порядку денного чергової сесії вноситься питання про заслуховування інформації :
  • про роботу виконавчого комітету та виконавчих органів ради;
  • про виконання бюджету та рух коштів у позабюджетних фондах;
  • про роботу комунальних підприємств та рух коштів на їх рахунках.
 3. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії або пленарного засідання, подається разом з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами цього регламенту.

Стаття 14. Підготовка питань, що вносяться на розгляд ради.

 1. Підготовка питань, що вносяться на розгляд ради організовує секретар ради.
 2. Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, подається секретарю ради у друкованій формі не пізніше як за 11 днів до першого пленарного засідання сесії ради, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії.
 3. Друкований примірник проекту рішення повинен мати такі реквізити : назва рішення, нижче – текст проекту рішення, ще нижче – прізвище та ініціали автора (авторів) проекту. Примірники проектів рішень, які тиражуються для попереднього ознайомлення депутатами ради, повинні містити помітку «Проект».
 4. Текст проекту рішення повинен складатися з таких частин :
  • мотивуючі, в якій містяться посилання на Закон, інший нормативний акт, обставини, якими викликана необхідність прийняття рішення;
  • резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;
  • заключної в якій вказана посадова особа або виконавчий орган, постійна чи інша комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.
 5. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки, а при необхідності – висновки та рекомендації комісії ради.
 6. До проекту рішення додаються копії документів, на які є посилання у проекті рішення, окрім рішень ради, які раніше прийняті.
 7. Секретар ради під текстом на лицевій стороні останнього аркуша проекту рішення ставить «візу» (дату та підпис про отримання проекту).
 8. Оприлюднення проекту рішення передбачає виготовлення друкованих копій депутатам ради.
 9. При наявності зауважень до проекту рішення, рекомендацій тощо, вони викладаються на окремих аркушах і подаються секретарю ради. Вони стають невід’ємною частиною проекту рішення.
 10. Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесій проводиться з примірника візованого секретарем ради.
 11. Секретар ради забезпечує можливість ознайомлення депутатів ради з копіями проектів рішень.
 12. Звернення, які поступили на протязі 10-ти днів до дати проведення засідання сесії, розглядаються на черговому засіданні сесії, крім тих звернень, які не потребують часу для вивчення.

Стаття 15.  Обговорення проектів  рішень.

 1. Рада забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями згідно положення про постійні комісії ради, а також при необхідності з науковцями, спеціалістами, представниками територіальної громади громадських організацій, професійних спілок, партій, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), підприємств, організацій, особами, інтереси яких представлені в проекті рішення тощо.
 2. Узагальнення пропозицій (поправок) з викладення окремих частин проекту рішення в іншій редакції, включенні окремих положень, доповнення тощо, покладається на ініціаторів проекту і за потребою можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради.

Стаття 16.  Пленарні засідання ради та їх види.

 1. Пленарні засідання ради призначаються і проводяться в межах з 9 до 18 години з врахуванням обідньої перерви з 13 до 14 години та короткотривалими перервами тривалістю до 10 хвилин через кожні дві години засідання. Пленарні засідання ради проводяться в четвер, або в інший день визначений розпорядженням селищного голови про скликання сесії.
 2. При неможливості розглянути порядок денний протягом одного пленарного засідання, рішенням ради розгляд питань порядку денного розбивається на два і більше пленарних засідань.
 3. Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про продовження розгляду питань на пленарному засіданні до вичерпання порядку денного.

Стаття 17.  Правомочність пленарних засідань ради.

 1. Пленарне засідання є правомочним за умови участі у ньому більше половини від загального складу ради. Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації, яка проводиться перед початком засідання. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.
 2. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий за погодженням присутніх депутатів може перенести початок пленарного засідання на пізнішу годину для виклику відсутніх депутатів або перенести пленарне засідання сесії на іншу дату.

Стаття 18.  Депутатські запити, заяви, звернення ради.

 1. На початку кожного засідання відводиться час для оголошення депутатських запитів, заяв і звернень депутатів ради, а також за рішенням ради для привітань, виступів, нагороджень чи інших урочистих заходів, що не передбачають прийняття рішень. Тексти оголошуються головуючим на основі попередньо поданого тексту, або ж депутатом особисто.
 2. Депутатський запит, заява, звернення депутатів оголошується на пленарному засіданні депутатом або представником групи депутатів і повинні містити коротку характеристику фактичного стану справи (обгрунтування). Обговорення депутатських запитів не проводиться, депутати переходять одразу до голосування після оголошення тексту запиту.
 3. У випадку позитивного голосування у підтримку запиту, виконавчий апарат ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до якого його скеровано. Орган чи особа, до яких скеровано запит, зобов’язані у термін, оголошений в запиті, але не пізніше ніж у десятиденний термін розглянути його та дати на запит відповідь.
 4. За рішенням ради може бути прийняте рішення про обговорення звернення чи заяви депутатів, якщо за таке рішення проголосувало не менше 1/3 складу ради;
 5. Посадова особа, до якої було скеровано запит, або повноважний представник відповідного органу, зобов’язані прибути до сесійної зали на час розгляду відповіді та прийняття рішення по запиту, якщо депутат, який виступив автором запиту, вважає за необхідне розглянути відповідь та вважає її неповною, необ’єктивною, або такою що вимагає негайного реагування ради. Розгляд відповідей на депутатські запити проводиться по закінченню розгляду питань порядку денного кожного пленарного засідання сесії.                                                                          

Стаття 19.  Відкриття, ведення та закриття пленарних засідань.

 1. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради селищний голова. Якщо селищний голова не виконує цього, ці функції відповідно до чинного законодавства виконує секретар ради або обраний депутатами головуючий на засідання, до появи в залі селищного голови чи секретаря ради.
 2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на засіданні, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого, ведення засідання доручається іншій особі.

Стаття 20.  Права та обов’язки головуючого на пленарному засіданні ради.

 1. Головуючий на засіданні ради :
  • відкриває, закриває та веде засідання ради, оголошує перерви у засіданнях ради;
  • виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявних зауважень;
  • інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;
  • організовує розгляд питань;
  • повідомляє списки осіб, які записалися до виступу;
  • надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, запитань, оголошує наступного промовця, називаючи ім’я, прізвище та посаду відповідної особи;
  • створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
  • ставить питання на голосування, оголошує його результати;
  • забезпечує дотримання регламенту всіма присутніми на засіданні;
  • робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
  • вживає заходи для підтримання порядку на засіданні;
  • здійснює інші повноваження, що випливають з регламенту.
 2. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам озвучення документів, пропозиції щодо обговорюваного питання.
 3. З питань, підготовлених відповідною комісією ради, озвучення документів, пропозицій від комісії здійснюється головою, або визначеним головою комісії доповідачем в сесійній залі, якщо інше не було прийнято на попередньому засіданні комісією завчасно.

Стаття 21.  Послідовність розгляду питань порядку денного.

 1. Питання порядку денного пленарного засідання розглядаються у такій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання в тексті розпорядження селищного голови про скликання сесії, чи документах, які стали підставою для скликання сесії.
 2. Перехід до розгляду наступного питання порядку денного оголошується головуючим на засідання. Він повідомляє про назви і редакції проектів, документів (у тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про порядок розгляду питання.                      
 3. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні оголошує приблизну чи точну дату та годину проведення наступного засідання. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності. У разі відсутності зазначення години та дня проведення наступного пленарного засідання, у випадку, якщо рішення про таке було прийняте, пленарне засідання вважається таким, що триває.
 4. Послідовність розгляду питань порядку денного головуючий може змінити лише за рішенням ради.

Стаття  22.  Надання слова на пленарному засіданні.

 1. На пленарному засіданні депутат має право виступити з доповіддю, співдоповіддю, в порядку обговорення, із запитанням тощо.
 2. Для доповіді надається час тривалістю до 15 хвилин;

      співдоповіді – до 10 хвилин;

      тим, хто виступає в обговоренні – до 5 хвилин;

      для повторних виступів в обговоренні – до 3 хвилин;

      за процедурою скороченого обговорення – до 3 хвилин;

      для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень – до 3 хвилин;

      для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів із заявами, зверненнями – до 3 хвилин;

      для виступів щодо кандидатур, з процедури та з мотивів голосування – до 2 хвилин;

      для пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – до 2 хвилин.

 1. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. При наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.
 2. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний час.
 3. За рішенням ради слово може надаватися також присутнім гостям, запрошеним, виборцям, представникам політичних партій, громадських організацій та іншим.

Стаття  23.  Запис для запитань і виступів.

 1. Запис на виступ і для запитань проводиться шляхом підняття рук.
 2. Після доповіді та співдоповіді з обговореного питання головуючим оголошується список осіб, які записалися на виступ з обговорення питання, що розглядаються.
 3. Головуючий на засіданні також надає слово уповноваженим особам депутатських фракцій, груп, для висловлення узагальнених позицій фракції, групи.

Стаття  24.  Право депутатської фракції на запитання доповідачам.

 1. Кожна з фракцій, груп та постійних комісій має гарантоване право на запитання доповідачу, а також на виступ уповноваженого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитись на голосування.
 2. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання надається слово для виступу.
 3. За процедурним рішенням ради головуючий може також надати слово для виступу з обговорюваного питання :
  • працівникам виконавчих органів ради;
  • керівникам комунальних підприємств, установ, організацій;
  • особам запрошеним на засідання;

Стаття  25.  Черговість виступів доповідачів.

 1. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні.

     Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості.

 1. Депутату який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.

Стаття  26.  Передача права на виступ.

 1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого.
 2. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату.

Стаття 27.  Вимоги до виступів на пленарному засіданні ради.

 1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу. За таких обставин виступ промовця не переривається.
 2. Депутат (крім селищного голови, секретаря ради, голів постійних комісій ради, представника від фракції, групи, доповідача) може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи поправки, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не враховуючи внесення поправок у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки у разі необхідності процедурним рішенням ради, прийнятим без обговорення.
 3. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко відповідно до регламенту. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутату по черзі на засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити чи задоволений він відповіддю. Тим хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться.
 4. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається відразу після звернення.

Статті  28. Оголошення доповідей та співдоповідей.

 1. Доповіді та співдоповіді виголошуються з трибуни.
 2. За звичайних обставин виступ промовця не переривається, окрім випадків порушення регламенту чи депутатської етики.
 3. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи, фракції чи комісії ради зазначає їх назву.

Стаття  29.  Закінчення обговорення питань.

Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування, виголошуючи : «Переходимо до голосування». З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань способу чи порядку голосування і тільки до моменту головуючого до голосування, яке виголошується словами : «Голосуємо».

Стаття  30.  Розгляд питань на пленарних засіданнях.

 1. Обговорення питання на засідання ради включає :
  • доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
  • співдоповіді(у разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;
  • виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до поправок чи рекомендацій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з документами відповідної комісії;
  • голосування проекту рішення за основу;
  • внесення, виступ ініціатора внесення поправки й обговорення поправки;
  • виступи по одному представнику від постійних комісій, які бажають виступити;
  • виступи представників від кожної зареєстрованої фракції, групи які бажають виступити;
  • виступи депутатів, що записались на виступ;
  • оголошення головуючим на засіданні про припинення виступу;
  • уточнення і оголошення головуючим на засіданні поправок, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;
  • виступ з мотивів голосування депутата – ініціатора внесення поправки, що розглядається, якщо він не використав права на виступ перед оголошенням припинення обговорення;
  • виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції, групи, які бажають виступити;
  • Голосування за проект в цілому.
 2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу чи прийняття процедурного рішення про скорочення обговорення, головуючий на засіданні оголошує про припинення обговорення.

Стаття  31.  Скорочене обговорення проектів рішень.

Деякі питання порядку денного можуть за рішенням сесії розглядатися за скороченою процедурою, яка включає :

а) голосування за основу;

б) виступи депутатів, виступи ініціаторів  з внесенням і обговоренням поправок;

в)  виступ голови або представника профільної комісії, якщо приймається рішення щодо питання,   яке має рекомендації цієї комісії;

г)  оголошення головуючим поправок, які надійшли та будуть ставитися на голосування, уточнення їх за необхідністю;

д)  голосування за проект в цілому.

Стаття 32.  Перерви для узгодження позицій фракцій.

Після обговорення питання порядку денного до початку голосування головуючий, голова постійної комісії чи керівник фракції може внести вмотивовану пропозицію про перерву у засідання для узгодження позицій не більше 10 хвилин. Така позиція ставиться на голосування без обговорення і приймається простою більшістю голосів.

Стаття 33.  Пропозиції і поправки до проектів рішень.

 1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки.
 2. Якщо окрема думка депутата містить поправки щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці поправки і ставить їх також на голосування.
 3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може прийматися без обговорення.

Стаття  34.  Альтернативні поправки та пропозиції.

 1. У разі коли дві або більше пропозицій чи поправок до тексту, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції чи поправки), рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятою для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших і решта на голосування не ставиться. Однією з альтернатив може бути прийняття проекту рішення за основу і відправлення проекту на доопрацювання у комісіях ради.
 2. Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятною для подальшого розгляду не надійшло жодної поправки, вона вважається прийнятою у цілому; в інших випадках її подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюються на загальних засадах без врахування голосування про її прийнятність до розгляду.
 3. Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена постійною комісією ради, вона ставиться на голосування першою.

Стаття  35.  Поправки до пропозицій.

 1. Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція.
 2. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не ставиться. Після голосування поправок до пропозиції на голосування у цілому ставиться пропозиція з внесеннями до неї поправками.

Стаття  36.  Голосування пропозицій та поправок.

 1. Тексти пропозиції чи поправок, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається депутат, що ініціював внесення тексту.
 2. Після голосування всіх поправок проект рішення голосується в цілому.
 3. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

Стаття  37.  Оголошення головуючим початку голосування.

 1. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
 2. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.
 3. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.

Стаття  38.  Рішення ради.

 1. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні. При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається селищний голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради і враховується його голос.
 2. Якщо селищний голова у двотижневий термін не вніс зупинене рішення на розгляд ради, або рада відхилила зауваження селищного голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, воно набирає чинності з моменту його оприлюднення в загальному порядку.
 3. Селищний голова не може закрити сесію, поки не підписані, або не переглянуті, прийняті радою рішення сесії згідно переліку питань, що містилися в розпорядженні селищного голови про скликання сесії.
 4. Рішення ради набуває чинності з моменту його підписання головуючим , який головував на засіданні ради, або в інших випадках : після його оприлюднення, після дати яка зазначена в самому рішенні чи інші терміни , які встановлені радою.
 5. Рішення ради видаються чи надсилаються відповідним посадовим чи зацікавленим особам, підприємствам, установам, організаціям тощо після належного їх оформлення після 10-ти днів по завершенні засідання сесії.

Стаття  39.  Рішення ради з процедурних питань.

 1. Рада може прийняти рішення з процедурних питань (надалі – процедурне рішення), зазначених у цьому регламенті, без підготовки у постійних комісіях та включення до порядку денного і таке, що не потребує окремого документального оформлення.
 2. Процедурне рішення приймається відразу після обговорення не менше 1/3 депутатів від загального складу ради і заноситься до протоколу пленарного засіданні ради.
 3. Процедурними вважаються також питання щодо визначення способу розгляду питань на засіданні ради, зокрема :
  • про перерву у засіданні, перенесення чи закриття засідання;
  • про проведення додаткової реєстрації;
  • про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії у цілому;
  • про надання додаткового часу для виступу;                                   
  • про зміну черговості виступів;
  • про надання слова запрошеним на засідання;
  • про взяття інформації до відома і про передачу на вивчення окремого питання на розгляд відповідної комісії ради;
  • про терміновість розгляду окремих питань порядку денного;
  • про визначення способу проведення голосування;
  • про форму бюлетеня для таємного голосування;
  • про перерахунок голосів;
  • про встановлення терміну відповіді на депутатський запит, а також про перехід до розгляду змісту відповіді на депутатський запит.
  • про проект рішення, який не отримав необхідної більшості голосів на підтримку і вважається відхиленим;

При виникненні сумніву, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, радою про це приймається процедурне рішення.

Стаття  40.  Порядок прийняття радою рішень.

 1. Рішення ради приймається відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради за винятком випадків, зазначених у Регламенті.
 2. Проект рішення який не отримав необхідної більшості голосів на підтримку за основу, або після обговорення в цілому, вважається відхиленим. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання як процедурне рішення ради з зазначенням результатів голосування.
 3. Відхилене рішення не може повторно виноситись на голосування на даній сесії.
 4. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування.
 5. Прийняття рішень з процедурних та організаційних питань роботи ради, спрямованих на одноразове відхилення закріплених у регламенті положень, здійснюється двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.
 6. Рішення ради з будь-якого питання приймається після його обговорення. Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засідання, якщо жоден з депутатів не заперечує на пленарному засіданні проти цього.
 7. Рада також може перенести розгляд проекту рішення на наступне пленарне засідання зі здійсненням необхідного доопрацювання авторами рішень, але зобов’язана розглянути кожне питання порядку денного.
 8. Процедура обговорення та голосування питання порядку денного пленарного засідання сесії, по якому запрошений заявник, проводиться після виступу цього заявника, наданих ним відповідей на можливі запитання депутатів селищної ради, головуючого, працівників апарату виконавчого комітету селищної ради. Саме обговорення та голосування проходить без участі та присутності заявника (заявників, інших присутніх осіб, які не є депутатами селищної ради), який на ці моменти повинен залишити приміщення, де проходить пленарне засідання сесії.

Стаття  41.  Таємне голосування.

 1. Таємне голосування проводиться бюлетенями за процедурним рішенням ради та у випадках, передбачених регламентом та чинним законодавством України. При цьому депутат, що бере участь у голосуванні, відзначає у виданому йому бюлетені вибрані ним варіанти з тих, що виносяться на голосування.
 2. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів :
  • час і місце проведення голосування;
  • порядок заповнення бюлетеня;
  • критерії визнання бюлетеня недійсним;
  • порядок організації голосування.
 3. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються виконавчим апаратом ради за підготовленою формою і затвердженою процедурним рішенням ради.
 4. Перед початком таємного  голосування лічильна комісія :
  • отримує від виконавчого апарату ради список всіх депутатів та бюлетені для таємного голосування;
  • встановлює скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування;
 5. На підставі посвідчення депутата ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування.
 6. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів.
 7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії оголошує результати голосування. Протокол лічильної комісії затверджується радою.

РОЗДІЛ  ІV.  СПЕЦІАЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ.

 1. З ініціативи не менш як третини від загального складу ради може проводитися голосування про недовіру селищному голові;
 2. Голова постійної комісії може бути у будь-який час відкликаний радою з посади голови комісії. Пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради вносяться :
  • селищним головою ;
  • секретарем ради;
  • за рішенням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії);
  • за ініціативою не менш як третини депутатів присутніх в залі, під час заслуховування комісії;
  • за рішенням фракції, членом якої є даний депутат;
 3. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного члена з членів комісії, визначеного нею. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його компетенції. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.

Стаття 42.  Спеціальні процедури затвердження членів виконкому

 1. Постійні комісії та фракції (групи) ради для обговорення кандидатур до складу виконавчого комітету ради мають право вимагати та отримувати від селищного голови чи секретаря ради інформацію щодо цих кандидатур.
 2. На вимогу постійних комісій та фракцій (груп) ради, претендент на посаду заступника селищного голови виступає на пленарному засіданні, відповідає на запитання та обговорюється на пленарному засіданні.
 3. В обговоренні кандидатури на посаду заступника селищного голови, членів виконкому можуть брати участь тільки депутати.
 4. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.
 5. Якщо запропонована селищним головою кандидатура не дістала підтримки необхідної більшості депутатів, селищний голова представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове голосування.
 6. Під час розгляду питання про звільнення із займаної посади заступника селищного голови, керівників утворених радою органів, на вимогу постійних комісій та фракцій (груп) ради, заступнику селищного голови і керівникам вказаних органів може надаватись слово для виступу та відповідей на запитання.

Стаття 43.  Проект бюджету.

 1. Підготовка проекту бюджету здійснюється виконавчим апаратом ради, виконавчим комітетом у співпраці з постійними комісіями ради.
 2. Після затвердження звіту про виконання бюджету за минулий рік на основі інформації про виконання бюджету та прогнозів про соціально-економічний розвиток рада приймає рішення про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік. Проект рішення виноситься на засідання ради селищним головою з врахуванням пропозицій інших постійних комісій ради.
 3. Проект бюджету має бути розроблений на основі рішення про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік, відхилення від неї повинні бути зазначені окремо і ґрунтовно вмотивовані.                  
 4. Проект бюджету надається депутатам та розглядається на постійній комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету, підприємництва, торгівлі та побуту. Засідання постійної комісії відбувається за участю селищного голови, заступника селищного голови, секретаря селищної ради та головного бухгалтера виконавчого апарату селищної ради. Постійна комісія готує свої вмотивовані пропозиції щодо поправок до проекту бюджету.
 5. Поправки можуть бути лише такого змісту :
  • скоротити статтю видатків (доходів);
  • виключити статтю видатків (доходів);
  • збільшити статтю видатків (доходів);
  • додати нову статтю видатків (доходів).                          
 6. Бухгалтер виконавчого апарату ради готує доповідь про бюджет, а постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету, підприємництва, торгівлі та побуту готує співдоповідь про підтримані поправки і перелік відхилених поправок, врахування у проекті бюджету висновків і пропозицій постійної комісії. Якщо проект бюджету не підтримується, рада приймає рішення  про повернення проекту  на доопрацювання з врахуванням всіх зауважень та пропозицій депутатів та постійних комісій  з дотриманням вимог, зазначених у цій статті.
 7. Виконавчий комітет ради, виконавчий апарат ради до двох тижнів доопрацьовує проект бюджету відповідно до доручення ради і подає доопрацьований проект на затвердження.

Стаття 44.  Дотримання дисципліни та норм етики депутатами на пленарному засіданні.

 1. Під час засідання ради особи, присутні на пленарному засіданні не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням, вживанням нецензурних слів, ображати або переривати виступаючого, розмовляти по мобільному телефону тощо). При наявності мобільного телефону, перевести його в беззвучний режим або відключити. Якщо присутня на пленарному засіданні особа своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає її персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом засідання, процедурним рішенням рада може запропонувати цій особі залишити зал до кінця засідання.
 2. Якщо особа відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання цією особою вимоги головуючого. Головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання., оголосивши час проведення наступного.
 3. Якщо промовець виступає без дозволу головуючого на засіданні та перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу промовця, виголошена після позбавлення його слова, не включається до запису та протоколу засідання.        
 4. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачить його слова та дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або у кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, йоли йому буде надано слово.
 5. У разі оголошення перерви або закриття засідання у зв’язку з обставинами, зазначеними у п. 1 та п. 2 цієї статті, рада збирається у наступний за розкладом пленарних засідань день, або наступного дня в цей же час, якщо інший термін не буде оголошений головуючим.

Стаття 45.  Зауваження та запитання щодо організації розгляду  питань.

 1. При переході до чергового питання порядку денного або наприкінці засідання депутат має право звернутися до головуючого на засіданні із зауваженнями і запитаннями щодо організації розгляду питань і ведення засідання, отримати відповідь на свої запитання і дати їм оцінку.
 2. У разі порушення регламенту головуючим на засіданні , рада після скороченого обговорення може двома третинами голосів від загального складу ради прийняти рішення про заміну головуючого на засіданні після попередження.

Стаття  46.  Протокол пленарного засідання ради.

 1. Засідання ради протоколюються секретарем ради та працівниками виконавчого апарату ради. У протоколі фіксуються :
  • день, місце, початок і час закінчення засідання ради, тривалість перерви;
  • прізвище та ім’я головуючого на засіданні ради та прізвища й імена присутніх депутатів (список зареєстрованих депутатів на пленарне засідання сесії ради оформляється як додаток до протоколу);
  • прізвища та імена присутніх на засіданні ради запрошених осіб і членів територіальної громади;
  • питання порядку денного, винесені на розгляд пленарного засідання сесії та спосіб їх вирішення;
  • перелік рішень ;
  • результати поіменного голосування.
 1. Протокол оформляється за скороченою схемою ( без фіксування тексту обговорення, виступів, реплік тощо ).
 1. Протокол пленарного засідання ради підписується головуючим та секретарем засідання із зазначенням посади, прізвищ та ініціалів.
 2. Остаточне оформлення протоколу здійснюється секретарем ради на протязі трьох днів після отримання всіх підписаних головуючим рішень, які були прийняті на засіданні ради.                                                                                 

                 РОЗДІЛ V.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

 1. Регламент ради затверджується на пленарному засіданні ради не менше 2/3 голосів від загального складу депутатів ради.
 2. Контроль за дотриманням регламенту покладається на селищного голову та секретаря ради. Під час пленарного засідання ради контроль за дотриманням регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні та секретаря.
 3. Зміни та доповнення до регламенту ради вносяться на розгляд пленарного засідання ради у порядку, передбаченому цим регламентом. Рішення ради про внесення змін та доповнень до регламенту ради приймається більшістю від загального складу депутатів ради. У випадку, якщо зміни не були підтримані, регламент залишається в попередній редакції.

 

                                     Козівський

                               селищний  голова                                         Адамів Я.Б.

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Vlada.online - розробка офіційних сайтів органів державної влади і органів місцевого самоврядування

Асоціація міст України

Логін: *

Пароль: *